Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1155-1168

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1365


SU OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UFUK SÖZCÜ, ABDULLAH TÜRKER

Bu çalışmada su okuryazarlığı düzeyini ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirilmek amaçlanmıştır. İlk olarak literatürdeki araştırmalar incelenerek maddeler oluşturulmuştur. Maddeler ölçek geliştirme konusunda çalışmaları bulunan üç alan uzmanına, bir dil uzmanına ve bir ölçme-değerlendirme uzmanına birebir ve elektronik ileti yoluyla ulaştırılmış ve bu maddeleri incelemeleri istenmiştir.  Pilot uygulama farklı şehirlerde ve lise türlerinde öğrenim gören ve ankete katılmaya gönüllü 392 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü olmasına karar verilmiştir. Ölçeğin birinci faktörü olan ‘su tasarrufu’ alt boyutunun  .89, ikinci faktörü olan ‘su bilinci’ boyutunun .88  ve üçüncü boyutu olan ‘su duyarlılığı’ boyutunun   .69 güvenirlik katsayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak ise ölçeğin .90 güvenirlik katsayısı ile yüksek güvenirliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 30 maddeden oluşan 5’li likert tipi derecelendirmeye sahip ‘Su Okuryazarlığı Ölçeği’elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler (Keywords): Su okuryazarlığı, Okuryazarlık, Ölçek geliştirme

DEVELOPMENT OF WATER LİTERACY SCALE

In this study, it is aimed to develop a measurement tool to measure the level of water literacy. Firstly, the researches in the literature are examined and the items are created. Items were delivered to three field specialists, one language specialist and one assessment-evaluation specialist who had studies on scale development, via e-mail and asked to examine these items. The pilot was implemented with 392 students studying in different cities and high schools and volunteering to participate in the survey. As a result of exploratory factor analysis, it was decided that the scale should have three factors. The first factor of the scale was determined to have a reliability coefficient of "water conservation" lower dimension .89, the second factor, "water awareness" dimension .88, and the third dimension, "water sensitivity" dimension .69. In general, it was concluded that the scale has a high reliability with .90 reliability coefficient. As a result of the analyzes, a 5-point Likert-type "Water Literacy Scale" was obtained.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Water Literacy, Literacy, Scale Development.

Tam Metin 174

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.