Yıl:   Cilt:   Sayı:   Sayfa:

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1977


2015-2020 YILLARI ARALIĞINDAKİ GİRİŞİMCİLİK MAKALELERİ: BİBLİYOMETRİK VE İÇERİK ANALİZİ

ERHAN DEMİR, SAHRA SAYĞAN TUNÇAY

Günümüzde yaşanan ekonomik krizleri iyi değerlendirebilen ve avantaja çevirebilen girişimciler, toplumsal ve ekonomik kalkınmada etkili bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, yerel yazındaki 01.01.2015-01.01.2021 tarihleri aralığında “Dergipark Akademik” veritabanında ulaşılan 736 girişimcilik makalesi bibliyometrik analiz dahilinde belirlenen “makalelerin yayınlandıkları yıllar, yazar sayıları, yazarların unvanları, yazarların bağlı bulundukları üniversiteler ve birimler, makalelerin yayınlandıkları dergiler ve bu dergilerin Tr Dizin Ulakbim indeksinde taranma durumları” kriterleri doğrultusunda incelenmiş ve bu makalelerin, özet kısımlarına içerik analizi uygulanarak “odaklanılan konular” listesi ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda makalelerin en çok 2018 yılında yayınlanmış oldukları, çoğunluklu olarak iki yazarlı ve Dr. Öğr. Üyesi akademik unvana sahip yazarlar tarafından yazılmış oldukları, yazarların çoğunluklu olarak Süleyman Demirel Üniversitesine ve birimler açısından da çoğunlukla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı oldukları ulaşılan dikkat çekici bulgulardandır. 736 makalenin, toplamda 323 farklı dergide yayınlanmış olduğu, bu dergilerden 2021 yılı itibariyle 132 tanesinin Tr Dizin Ulakbim indeksinde taranmakta olduğu ve en çok makalenin MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayınlanmış olduğu ulaşılan diğer bulgulardandır. Makalelerin özet kısımlarına yapılan içerik analizi ile ulaşılan “odaklanılan konular” listesinde ise makalelerin en çok “girişimcilik eğilimi” ve “kadın girişimciliği” konularına odaklanmış oldukları bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Girişimcilik Makaleleri, Bibliyometri, Bibliyometrik Analiz, İçerik Analizi

ENTREPRENEURSHIP ARTICLES BETWEEN THE YEARS 2015-2020: BIBLIOMETRIC AND CONTENT ANALYSES

Entrepreneurs, who can evaluate economic crises well changing them to advantages, play an effective role in social and economic development. In this study it is aimed to make the bibliometric analysis of the obtained 736 entrepreneurship articles published in the "Dergipark Academic" database between 01.01.2015 and 01.01.2021 in accordance with the criteria of "the years the articles were published, the number of authors, the titles of the authors, the universities and the units of the authors, the journals in which the articles were published and the indexing status of these journals in the Tr Ulakbim Index". Also, the articles were subjected to content analysis in terms of their abstracts and "focal topics" were revealed out. Accordingly, most of the articles were published in 2018 and mostly were written by two authors and Assist. Profs. The authors were mostly affiliated to Süleyman Demirel University and Faculty of Economics and Administrative Sciences. Obtained 736 articles were published in 323 journals, 132 of them were indexed in Tr Ulakbim Index as of 2021, and most were published in MANAS Social Studies Journal. Also, by content analysis, it is found that the articles were mostly focused on "entrepreneurship tendency" and "women entrepreneurship" topics.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Entrepreneurship Articles, Bibliometrics, Bibliometric Analysis, Content Analysis

0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.