Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 377-393

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1055


KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİNİN İSLAMİ PAZARLAMA VE İSLAMİ FİNANS ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ

YUSUF ÖCEL, TOLGA KABAN

Bu çalışmanın amacı; katılım bankalarının kurumsal müşterilerinin İslami finans ve İslami pazarlama anlayışları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evreni Düzce ilinde faaliyet gösteren inşaat şirketlerinden oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada tam sayım yöntemine gidilmiş ve 200 kişiye anket formu verilmiştir. 200 anket formundan 189 tanesi katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Toplanan 189 anket formundan analiz için 176 tanesi uygun bulunmuştur. Veriler analiz edilirken SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere faktör ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre İslami pazarlama anlayışı ile ilgili beş boyut, İslami finans anlayışı ile ilgili üç boyut ortaya çıkmıştır. İslami pazarlama anlayışı ile ilgili boyutlar: İslami ürün, İslami fiyatlandırma, İslami dağıtım, İslami tutundurma faaliyetleri ve insandır. İslami finans anlayışı ile ilgili boyutlar ise: imaj, algılanan dini hassasiyetler ve algılanan hizmet kalitesidir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre ise: İmaj ile İslami pazarlama anlayışının tüm boyutları arasında, algılanan dini hassasiyet ile İslami ürün arasında, algılanan hizmet kalitesi ile İslami ürün, İslami fiyatlandırma ve insan arasında ilişkiler çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Katılım Bankası, İslami Pazarlama, İslami Finans, Katılım Bankası Müşterileri, İslam’da Ticaret Anlayışı

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC MARKETING AND ISLAMIC FINANCE OF CUSTOMERS OF PARTICIPATION BANKS

The purpose of this study is; The aim of this course is to reveal the relationship between Islamic finance and Islamic marketing understanding of corporate clients of participation banks. The universe of the research consists of construction companies operating in Duzce. In this study, quantitative research method was used and the data were obtained by using face to face survey technique. In the research, a full counting method was applied and a questionnaire was given to 200 people. Of the 200 questionnaires, 189 were completed by the participants. Of the 189 collected questionnaires, 176 were found to be suitable for analysis. SPSS software was used to analyze the data. Factor and correlation analyzes were applied to the data obtained. According to the results of factor analysis, five dimensions related to Islamic marketing concept and three dimensions related to Islamic finance have emerged. The dimensions related to Islamic marketing: Islamic product, Islamic pricing, Islamic distribution, Islamic promotion activities and human. The dimensions related to Islamic finance are: image, perceived religious sensitivities and perceived service quality. According to the results of the correlation analysis, between all the dimensions of the image and the Islamic marketing concept, the perceived service quality of the perceived religious sensibility and the Islamic product was related to the Islamic product, Islamic pricing and human relations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Participation Bank, Islamic Marketing, Islamic Finance, Participation Bank Customers, The Conception of Trade in Islam

Tam Metin 105

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.