Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1217-1236

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1354


İHRACAT BAĞLILIĞI, İHRACAT PAZAR ORYANTASYONU VE PERFORMANS : TÜRK İHRACATÇILARININ ANALİZİ

MURAT ARSLANDERE

Bu çalışmada (i) tutumsal ihracat bağlılığının davranışşsal ihracat bağlılığına etkisi, (ii) davranışşsal ihracat bağlılığının hem ihracat perfomansına hem de ihracat pazar oryantasyonu alt boyutlarına etkisi, (iii) ihracat istihbarat üretimi ve ihracat istihbarat yayılımı’nın ihracat istihbaratıyla cevap vermeye etkileri ve son olarak (iv) ihracat istihbaratıyla cevap vermenin ihracat performansına etkileri araştırılmıştır. Türkiye'den 289 ihracatçı firmadan yapılandırılmış anket yardımıyla toplanan veriler SmartPLS 3.0 yazılımı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında önerilen bütün hipotezler desteklenmiş ve hepsinde pozitif ve anlamlı yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu çalışma mevcut literatürü güçlendirmesinin yanında, ihracat bağlılığı ve ihracat pazar oryantasyonunun ihracat performansı üzerine eşzamanlı etkilerini incelmesiyle ve ihracat bağlılığının bir alt boyutu olan davranışsal ihracat bağlılığının ihracat pazar oryantasyonunun bütün alt boyutlarına pozitif yönde etki gösterdiğini ortaya koymasıyla özgünlük sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İhracat bağlılığı, ihracat pazar oryantasyonu, ihracat performansı

EXPORT COMMITMENT, EXPORT MARKET ORIENTATION AND PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF TURKISH EXPORTERS

In this study, (i) the effect of attitudinal export commitment on behavioral export commitment, (ii) the effect of behavioral export commitment on both export performance and export market orientation sub-dimensions, (iii) effects of export intelligence generation and export intelligence dissemination on export intelligence responsiveness, and finally (iv) the effect of export intelligence responsiveness on export performance were investigated. The data that were collected from 289 exporting firms from Turkey with the help of a structured questionnaire, were statistically analyzed by using the SmartPLS 3.0 software. All hypotheses proposed in the study were supported, and positive and meaningful relationships were determined in all of them. In addition to strengthening the existing literature, this study has provided authenticity by examining the simultaneous effects of export commitment and export market orientation on export performance and also by revealing the positive affects between behavioral export commitment, which is a sub-dimension of export commitment and all sub-dimensions of export market orientation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Export commitment, export market orientation, export performance

Tam Metin 172

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.