Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 531-548

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1092


İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞTE CAN SIKINTISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

GÖKHAN KERSE

Bu araştırmada ulusal yazında yeterince araştırılmamış olan işte can sıkıntısı kavramı ele alınmış ve iş becerikliliğinin işte can sıkıntısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri imalat sektörü çalışanlarından elde edilmiş ve araştırma amacına uygun olarak gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgular gerek iş becerikliliği gerekse işte can sıkıntısı ölçeklerinin güvenilir ve geçerli olduklarını; dolayısıyla da ölçeklerin Türkiye bağlamında kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca analiz bulgularından iş becerikliliğinin “yapısal iş kaynaklarını artırma ve sosyal iş kaynaklarını artırma” boyutlarının işte can sıkıntısını negatif; “merak uyandırıcı iş taleplerini artırma” boyutunun ise pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Genel anlamda iş becerikliliğinin ise işte can sıkıntısını negatif yönde etkilediği, yani iş becerikliliğinin artmasıyla işte can sıkıntısının azaldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş Becerikliliği, İşte Can Sıkıntısı, İmalat Sektörü

THE EFFECT OF JOB CRAFTING ON JOB BOREDOM: AN INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF MANUFACTURING SECTOR

In this study, the concept of job boredom in the national literature, which has not been studied sufficiently, has been studied and the effect of the job crafting on job boredom has been determined. In the study, the data were obtained from the employees of manufacturing sector and the necessary statistical analyzes were made according to the research purpose. The findings showed that both the job crafting and job boredom scales were the reliability and validity. Thus, it is determined that the job crafting scale and job boredom scale can be used in the Turkish context. In addition, the analysis findings showed that the dimensions of “increasing structural job resources” and “increasing social job resources” of the job crafting have a negative effect on job boredom; the dimension of “increasing challenging job demands” of the job crafting have a positive effect on job boredom. It was determined that job crafting in general negatively affected the job boredom, namely, the job boredom decreased due to the increase of job crafting.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Job Crafting, Job Boredom, Manufacturing Sector

Tam Metin 84

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.