Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 257-283

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.817


KIRSAL KALKINMADA YEREL YÖNETİMLER İLE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

FATİH ÖZDEN, FAZIL AKIN OLGUN

Son yıllarda “yerelde kalkınma” kavramı ile ifade edilen ademi merkeziyetçi anlayış, Türkiye’de bir taraftan bölgesel kalkınma ajansları ile diğer taraftan ise 2014 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Bütünşehir Kanunu” olarak bilinen düzenlemeyle daha fazla hayatımıza nüfuz etmeye başlamıştır. Bütünşehir Yasası sonrasında daha önce köy tüzel kişiliğinde bulunan yerleşim birimleri mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Bu düzenlemeyle birlikte artık mahalle haline gelen, ancak kırsal yerleşim özelliği taşıyan bölgeler yerel yönetimlerin hizmet götürmekle yükümlü oldukları alanlar haline gelmiştir. Kırsal alanları niteleyen en önemli özelliklerden birisi ekonomilerinin tarım sektörü ağırlıklı olmasıdır. Dolayısıyla birçok belediyecilik hizmetinin yanı sıra 2014 yılı sonrasında yerel yönetimlerin mahalle statüsündeki kırsal alanlara bir takım tarımsal hizmetleri ulaştırması konusu da gündeme gelmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarıma ve kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerini Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altında yürütmektedir. İzmir’de yerel yönetimler tarafından tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde kooperatifler önemli bir rol oynamaktadır. Bu yönüyle İzmir’in yerel yönetim-kooperatif işbirliği açısından incelenmeye değer bir örnek olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede çalışmada yerel yönetimler ile üretici örgütleri arasında yapılan işbirlikleri ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır. İşbirliği sürecinde karşılaşılan sorunlar ortaya konularak sürecin hangi zemin üzerinde daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabileceği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kırsal kalkınma, yerel yönetimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatifler, Bütünşehir Kanunu

A REVİEW ON COOPERATİON POSSİBİLİTİES OF LOCAL GOVERNMENTS AND PRODUCER ORGANİZATİONS FOR RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF İZMİR PROVİNCE

In recent years the decentralized approach expressed in the concept of "local development" has begun to take more lives in Turkey with the regional development agencies and the regulation which is known as the "Whole-city Law" which entered into force in 2014. After the Whole-city Law, the settlement units that were previously in the village legal entity were transformed into the neighborhood status. With this regulation, regions that have become neighborhoods but have rural settlement characteristics have become areas in which local governments are obliged to provide services. One of the most important characteristics that characterize rural areas is that the economy is predominantly depends on agricultural. Therefore, besides many municipal services, the issue of local governments to deliver some agricultural services to the rural areas in the neighborhood status has come to the agenda after 2014.

İzmir Metropolitan Municipality carries out its activities for agriculture and rural development under the presidency of Agricultural Services Department. Cooperatives play an important role in activities for agriculture and rural development by local governments in İzmir. In this respect, İzmir was considered as an example to be examined in terms of local government-cooperative cooperation. In this framework, cooperation of local governments and producer organizations has been been examined in detail. Problems encountered during the cooperation process has been revealed and the on which basis the process can be made more sustainable has been investigated.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Rural development, local governments, İzmir Metropolitan Municipality, cooperatives, Whole-city Law

Tam Metin 869

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.