Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 970-991

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.825


TEKNO-GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ HİBE PROGRAMININ SOSYAL PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ

Günümüzde toplumu oluşturan bireylerin ve toplumun bütününün, sürdürülebilir bir refah içerisinde yaşayabilmesi için ülkedeki üretimin teknoloji seviyesinin ve katma değerinin yükseltilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat ve 25 bin dolarlık kişi başı milli gelir rakamına ulaşması ancak Ar&Ge niteliği yüksek, know-how’ı olan işler yapmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle kamu otoritesi; ülkenin teknolojiyi satın alıp kullanan değil, “kendi teknolojisini üreten ve satan” bir ülke haline gelebilmesi için 2009 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bünyesinde yürütülen Tekno-Girişim Sermayesi Desteği (TGSD) programını uygulamaya geçirmiştir. Genç girişimcilerin ilgisini çekmek, “teknoloji-tabanlı iş fikri geliştirmeleri” yönünde bir davranış değişikliği oluşturmak ve bunu da sürdürülebilir hale getirmek için devlet tarafından planlanan bu hibe programı, hedef kitle olarak seçilen başlangıç aşamasındaki girişimcilerin kendilerine ve üyesi oldukları topluma fayda sağlamak üzere kendilerinden beklenilen davranışı gönüllü olarak gerçekleştirmelerini teşvik ettiği için araştırmacılar tarafından bir sosyal pazarlama uygulaması olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, toplumsal ve kişisel refahın yükseltilmesini besleyen bir uygulama olan TGSD hibe programının planlanması sürecine sosyal pazarlama karması elemanlarının nasıl adapte edilebileceği bu çalışmayla incelenmiş ve ilgili çalışmanın, sosyal pazarlama alanında ülkemizde yapılan az sayıda çalışmadan biri olarak alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Pazarlama, Sosyal Pazarlama Karması, Tekno-Girişim Sermayesi Desteği Hibe Programı

A STUDY ON THE INVESTIGATION OF TECHNO-INITIATIVE CAPITAL SUPPORT GRANT PROGRAM IN TERMS OF SOCIAL MARKETING MIX

Nowadays, it is an inevitable requirement to enhance the level of technology in production as well as the added value in order to enable individuals constituting the society and the society as a whole to live in a sustainable welfare. It is only possible for the Republic of Turkey to reach the target of export worth of 500 billion dollars and the figure of 25 thousand dollars for national income per capita in 2023 through carrying out business having high level of R&D and know-how. For this purpose, as the public authority, Ministry of Science, Industry and Technology of the Republic of Turkey started to implement Techno-Initiative Capital Support (TICS) program in 2009 in order to ensure that Turkey becomes a country which “produces and sells its own technology” rather than being a country which buys and uses the technology. The grant program which aimed to attract young entrepreneurs’ attention, to create a change in behaviour towards “developing technology-based business ideas”, and to ensure that this change in behaviour is sustainable, was considered to be a social marketing application by the researchers since the program promotes early-stage entrepreneurs who were chosen as target audience to show the desired behaviour voluntarily so that they can be useful to themselves but also to the society which they are a member of. Therefore, this study investigated how elements of social marketing mix can be adapted to the planning process of TICS grant program which is an application for improvement of societal and individual welfare, and it is believed that this study will greatly contribute to the related literature since it is one of the few studies on social marketing in our country.   

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Marketing, Social Marketing Mix, Techno-Initiative Capital Support Grant Program

Tam Metin 758

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.