Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2515-2537

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1450


TÜKETİCİLERİN AKILLI ROBOT SÜPÜRGE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

CANSU TOR-KADIOĞLU

Gelişen teknoloji, kişilerin tüketiminde ve satın alma davranışlarında değişikliklerin yaşanmasına yol açmıştır. Tüketiciler artık hayatlarını kolaylaştıran ürünlere yönelmektedir. Tüketicilerin yeni geliştirilen teknolojik ürünlere olan ilgisi temel alınan araştırmalar incelendiğinde akıllı robot süpürge kullanımı üzerine bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu araştırmada amaç; akıllı robot kullanan tüketicilerin profilini kavramak, ürünle ilgili tüketici deneyimlerini ortaya çıkarmak ve satın alma motivasyonlarını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat formu ile 49 tüketiciye ulaşılmıştır. Görüşmeler 2019 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların akıllı robot süpürge kullanıcısı olmasına dikkat edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel nitel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Nitel analizin geçerlilik ve güvenirliği Tapupas kriterlerine dayanmaktadır. Yapılan analiz sonrası, ürünün sıklıkla internet kanalıyla görülüp alındığı ve günde en az bir kere kullanıldığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin akıllı robot süpürge kullanımının temel sebepleri sırasıyla; temizliği kendi kendine yapması, zamandan tasarruf ettirmesi ve kullanımının pratik olması olarak belirlenmiştir. Kullanıcılara göre robot süpürgelerin avantajlarının, iş gücünden tasarruf sağlaması ve uzaktan kontrol edilebilmesi olduğu anlaşılmıştır. Tüketicilerin ürünle ilgili karşılaştıkları dezavantajlar, ürün haznesinin çabuk dolması, pahalı olması ve nesnelere çok sık takılması olarak bulgulanmıştır. Yapılan araştırma, akıllı robot süpürge kullanan tüketicilerin profilini ve satın alma motivasyonlarını ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): TTüketici Davranışları, Akıllı Robot Süpürge Kullanımı, Nitel Araştırma, Tapupas Kriterleri

A RESEARCH ON CONSUMERS' USE OF SMART ROBOT VACUUM CLEANERS

Developing technology has led to changes in people's consumption and purchasing behavior. Consumers are now turning to products that make their lives easier. When the researches based on consumers' interest in newly developed technological products are examined, it is seen that there is no study on the use of smart robot vacuum cleaners. The aim of this study, understand the profile of consumers using smart robots, to reveal consumer experiences about the product and to determine their purchasing motivation. 49 consumers were reached with the semi-structured interview form prepared for this purpose. The interviews were held in December 2019. Participants were paid attention to be smart robot vacuum cleaner users. The obtained data were analyzed by the descriptive qualitative analysis method. The validity and reliability of qualitative analysis is based on Tapupas criteria. After the analysis, it was determined that the product was frequently viewed and bought on the internet and used at least once a day. The main reasons for consumers' use of smart robot vacuum cleaners are; self-cleaning, time-saving and practical use. According to the users, it has been understood that the advantages of robot vacuum cleaners are labor-saving and remote control. The disadvantages faced by the consumers with the product have been found to be that the product chamber fills quickly, it is expensive and it gets stuck on objects too often. The research is important in terms of revealing the profile and purchasing motivation of consumers who use smart robot vacuum cleaners.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer Behaviors, Use of Smart Robot Vacuum Cleaner, Qualitative Research, Tapupas Criteria

Tam Metin 82

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.