Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 222-242

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1089


AB ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK SİGORTACILIK PİYASASININ MEVCUT GELİŞMİŞLİĞİ VE ARTIRILMASINA İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ

MUHARREM UMUT

Türk sigortacılık piyasasında, 2000’li yıllarda önemli gelişmeler yaşanmış, gerek yeni kurulan sigorta kuruluşları gerekse Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu yeni Sigortacılık Kanunu ile piyasanın gelişmesi noktasında önemli mesafe kat edilmiştir. Yine bu dönemde yabancı sermayeli şirketlerin ülkemiz sigortacılık piyasasında payını artırmasıyla birlikte sigorta ürünlerine yönelik arz ve talepte belirgin bir canlanma olmuş, yabancı sermayeli şirketler ülkemiz sigortacılık piyasasının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ülkemizin AB üyeliği süreci bağlamında sigortacılık piyasasına yönelik yapılan düzenlemeler de piyasanın gelişmesi yönünden önemlidir. 

Bu çalışmada, AB’ye üyelik yolunda ülkemiz sigortacılık piyasasısın mevcut yapısına değinilerek, sigortacılık piyasasısın gelişmişliği istatistiki olarak tespit edilip, bu gelişmişliğin artırılması yönünde yapılması gerekenlere ilişkin politika önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türk Sigortacılık Piyasası, Sigorta Kuruluşları, Sigortacılık Kanunu, Piyasa Gelişmesi, Politika Önerileri

THE CURRENT DEVELOPMENT OF THE TURKISH INSURANCE MARKET ON THE WAY TO EU MEMBERSHIP AND POLICY RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT

In the Turkish insurance market, significant developments took place in the 2000s and significant progress was made in developing the market with both the newly established insurance agencies and the new Insurance Law in line with the European Union (EU) legislation. Also in this period, there was a significant revival in the supply and demand for insurance products along with the increase in the share of the insurance market in Turkey from companies with foreign capital. They also contributed to the development of the insurance market in Turkey. Furthermore, the regulations aimed at the insurance market in the context of Turkey's EU candidacy process are also important with regard to the development of the market. 

In this study, the current structure of the Turkish insurance market on the way to EU membership has been addressed; the development of the insurance market has been statistically determined; policy recommendations have been made with regard to the requirements in order to increase this development.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkish Insurance Market, Insurance Agengies, Insurance Law, Market Development, Policy Recommendations

Tam Metin 128

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.