Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2347-2363

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1912


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ENFLASYONUN POLİTİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ

ZEKİ AKBAKAY

Yüksek enflasyon, kaynağında ekonomik, yapısal, politik ve kurumsal faktörlerin olduğu temel makroekonomik dengesizliklerden biridir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerde siyasi ve kurumsal faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisini ampirik olarak ortaya çıkarmaktır.  Bunun için gelişmekte olan 40 ülkenin 2003-2019 dönemine ait verileri dinamik panel veri yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışmada kullanılan sistem GMM tahmincisinin ortaya koyduğu bulgular politik ve kurumsal faktörleri temsil eden Dünya Yönetişim Göstergelerinin  (WGI)  enflasyon üzerinde etkiler yaptığını göstermektedir.   Ayrıca, bu sonuçların güvenirliğini kontrol etmek için; Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi (EFW) ve Ekonomik Özgürlükler Endeksi (IEF) gibi politik ve kurumsal olguları ölçen farklı göstergeler kullanılmaktadır. Ortaya çıkan bulgular alternatif göstergelerin enflasyon üzerindeki etkisinin WGI göstergelerinin etkisiyle benzer olduğunu göstermektedir.  Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar fiyat istikrarının sağlanmasında kurumsal kalitenin önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, enflasyonu düşürmek ve sürdürülebilir bir fiyat istikrarını sağlamak için çalışmanın temel politika önerisi güçlü kurumları oluşturmanın gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kurumsal kalite, enflasyon, gelişmekte olan ülkeler, panel veri, sistem GMM

POLITICAL AND INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES

High inflation is one of the main macroeconomic imbalances, which is caused by economic, structural, political and institutional factors. The purpose of this study is to empirically reveal the effect of political and institutional factors on inflation in developing countries.  For this purpose, the data of 40 developing countries for the period 2003-2019 are analyzed within the framework of dynamic panel data approach. The findings of the system GMM estimator used in the study show that the Worldwide Governance Indicators (WGI), which represents political and institutional factors, have negative effects on inflation. In addition, different indicators that measure political and institutional phenomena such Economic Freedom of the World Index (EFW) and Index of Economic Freedom (IEF) are used to check the reliability of these results. The findings show that the effect of alternative indicators on inflation is similar to the effect of WGI indicators. The results of this study emphasize the importance of institutional quality in ensuring price stability. In this context, the main policy recommendation of the study is the necessity of establishing strong institutions in order to reduce inflation and ensure a sustainable price stability.

Anahtar Kelimeler (Keywords): : institutional quality, inflation, developing countries, panel data, system GMM

Tam Metin 239

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.