Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1456-1472

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1856


COVID-19 SALGINININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN HİBRİD ÇKKV YAKLAŞIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AYŞEGÜL TOY

Bu çalışmada, 2016-2021 yıllarını kapsayan dönemde Türk bankacılık sektörünün finansal performansının pandemi krizinden etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için CRITIC ve CoCoSo prosedürlerini içeren bütünleşik bir model önerilmiştir. Çalışmada CRITIC prosedürü yardımıyla seçilen performans kriterlerine ilişkin objektif ağırlıklar hesaplanmıştır. Ardından, Türk bankacılık sektörünün 2016-2021 dönemindeki finansal performansı CoCoSo prosedürü kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada önceki literatüre dayalı olarak bankacılık sektörüne ilişkin on adet finansal performans göstergesi belirlenmiştir. CRITIC prosedürü uygulama sonuçlarına göre 2016-2021 döneminde bankacılık sektörünün performansı üzerinde etkisi en fazla olan üç kriter sırasıyla ücretler, komisyon ve bankacılık hizmetleri gelirlerinin toplam gelirlere oranı, yasal sermayenin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ve net faiz gelirlerinin ortalama toplam aktiflere oranıdır. CoCoSo yönteminin uygulama sonuçlarına göre ise Türk bankacılık sektörü pandeminin en yoğun yaşandığı 2020 yılında en kötü finansal performansı sergilemiştir. Bu sonuç sektörün pandemi krizinden olumsuz yönde etkilendiğini yani bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların risk yönetimi konusunda başarısız olduklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu sonuç bankacılık sektörünü düzenleyen ve denetleyen mekanizmalara sektörün istikrarlı olarak büyümesini sağlamak için uzun vadeli planların tasarlamasıyla ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca bulgular 2021 yılında alınan önlemlerden dolayı sektörün performansının iyileşme eğiliminde olduğunu da ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): CRITIC, CoCoSo, Bankacılık Sektörü, COVID-19, Finansal Performans

EVALUATION OF THE IMPACT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE TURKISH BANKING SECTOR WITH HYBRID MCDM APPROACHES

In this study, an integrated model including CRITIC and CoCoSo procedures is proposed to evaluate whether the financial performance of the Turkish banking sector is affected by the pandemic crisis in the period covering the years 2016-2021. In the study, objective weights for the selected performance criteria were calculated with the help of the CRITIC procedure. Then, the financial performance of the Turkish banking sector in the period 2018-2021 is evaluated using the CoCoSo procedure. In accordance with the purpose of the study, firstly, ten financial performance indicators related to the banking sector are determined based on the previous literature. According to the results of the CRITIC procedure, the three criteria that have the most impact on the performance of the banking sector in the 2016-2021 period are the ratio of fees, commission and banking services income to total income, the ratio of legal capital to total risk-weighted assets, and the ratio of net interest income to average total assets. According to the results of the application of the CoCoSo method, the Turkish banking sector exhibited the worst financial performance in 2020, when the pandemic was most intense. This result reveals that the sector has been adversely affected by the pandemic crisis, that is, banks operating in the banking sector are unsuccessful in risk management. Therefore, this result provides important information to the mechanisms that regulate and supervise the banking sector in terms of designing long-term plans to ensure the steady growth of the sector. In addition, the findings also reveal that the performance of the sector tends to improve due to the measures taken against the COVID-19 pandemic in 2021.

Anahtar Kelimeler (Keywords): CRITIC, CoCoSo, Banking Sector, COVID-19, Financial Performance

Tam Metin 245

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.