Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2449-2472

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1898


LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDE ETKİSİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İREM KILIÇ, ESRA BURCU BULGURCU GÜREL

Rekabetin giderek hızlandığı günümüzde insan kaynağı örgütler tarafından önem verilmesi gereken kilit bir unsur haline gelmiştir. Örgütler varlıklarını devam ettirmek ve sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlamak için nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için yalnızca nitelikli çalışanlara sahip olmak yetmemekte, aynı zamanda çalışanın sahip olduğu tüm bilgi ve yetenekleri işine yönelik faaliyetlerde kullanması gerekmektedir. Çalışanların yetenek ve enerjilerini kendi arzularıyla işlerine yöneltmeleri, örgütlerine yönelik olumlu bir tutum sergileyerek, örgütün amaçlarını kendi amaçları gibi benimsemeleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışanların örgüte en üst düzeyde fayda sağlaması açısından, örgütleri ile özdeşleşmeleri önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütleri ile özdeşleşen çalışanlar kendileri ve örgütleri arasında bir bağ kurmakta ve işe yönelik faaliyetler onlar için daha anlamlı hale gelmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, lider üye etkileşimi, psikolojik güçlendirme ve örgütsel özdeşleşme kavramları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaca yönelik, çalışmada lider üye etkileşimi, psikolojik güçlendirme ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiler kavramsal bir şekilde incelenmiş ve bu doğrultuda oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapan 298 akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Araştırmada sağlanan verilere faktör, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda; lider üye etkileşimi ve örgütsel özdeşleşme arasında ayrıca psikolojik güçlendirme ve örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lider-üye etkileşimi, psikolojik güçlendirme, örgütsel özdeşleşme, Personel Güçlendirme, Liderlik.

THE EFFECT LEADER MEMBER EXCHANGE AND PSYHCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: THE CASE OF MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY

In today's world, where competition is getting faster, human resources have become an important key factor for organizations. Organizations need qualified employees in order to maintain their existence and to provide sustainable competition advantage. On the other hand, in order to ensure sustainable competition advantage, it is not enough to have only qualified employees, but at the same time, the employees must use all their knowledge and skills in business-related activities. This emerges when the employees adopts the goals of the organization as their own by displaying a positive attitude towards the organization. In this context, the identification of the employees with the organization emerges as an important issue in terms of providing the highest level of benefit to the organization. Employees who identify with their organization establish a bond between themselves and their organization, and work-related activities become more meaningful for them. In this context, the aim of this study is to find out the relationship between leader member exchange (LMX), psychological empowerment and organizational identification. The relationships between leader member exchange, psychological empowerment and organizational identification were conceptually examined and hypotheses created for this purpose were tested. The datas were obtained with survey technique The study group of the research consists of 298 academic and administrative staff in Muğla Sıtkı Koçman University. Factor, correlation and regression analyzes were applied to the data provided in the study. As a result of the research findings; It has been determined that there are significant and positive relationships between leader-member exchange and organizational identification, as well as between psychological empowerment and organizational identification.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leader-member exchange, psychological empowerment, organizational identification, Empowerment, Leadership.

Tam Metin 143

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.