Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 53-70

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1060


TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE KATILIM-30 İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ SAKLI İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ, FEYYAZ ZEREN

Çalışmada Ocak 2011 – Ağustos 2018 dönemi için Türkiye’de Katılım-30 İslami hisse senedi endeksi ile yatırımcı duyarlılığını temsil eden tüketici güven endeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Analizler sırasında yatırımcıların heterojen yapılarından dolayı pozitif ve negatif şoklara farklı tepkilerin verildiği finansal piyasaların yapısını dikkate alan Hatemi J - Irandoust (2012) saklı eşbütünleşme testi ve Hatemi J (2012) asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Katılım-30 endeksi ile tüketici güven endeksi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmazken, eşbütünleşme analizi sonucuna göre pozitif şoklar durumunda söz konusu endeksler uzun dönemde entegre bir yapıya sahiptir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yatırımcı Duyarlılığı, Asimetrik Bilgi, İslami Hisse Senedi, Saklı Eşbütünleşme Asimetrik Nedensellik

THE INVESTIGATION OF HIDDEN RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX AND PARTICIPATION-30 ISLAMIC STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF TURKEY

In this study, the relationship between Participation-30 Islamic stock index and consumer confidence index, which represents investor sentiment, for the period of January 2011 - August 2018 was investigated in Turkey. During the analysis, Hatemi J - Irandoust (2012) hidden cointegration test and Hatemi J (2012) asymmetric causality tests, which take into account the structure of financial markets where different responses were given to positive and negative shocks due to the heterogeneous structure of the investors, were used. According to the results, there was no causality relationship between the Participation-30 index and the consumer confidence index. In addition, according to the result of cointegration analysis, the mentioned indices, in the case of positive shocks, have an integrated structure in the long term.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Investor Sentiment, Asymmetric Information, Islamic Stock, Hidden Cointegration, Asymmetric Causality

Tam Metin 135

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.