Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 935-953

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1726


BULANIK ENTROPİ TABANLI BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SEÇİMİ: BİR RULMAN ŞİRKETİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

BEYZANUR DURMUŞ, MUHAMMET ENES AKPINAR

Seçim problemleri işletmeler açısından sıklıkla karşılaşılan ve karar vermesi zor olan problem tiplerindendir. Zor problem olmasının sebebi birçok kriter ve alternatifin aynı anda dikkate alınması gerektiği içindir. Bu problemlerin çözümü için genellikle çok kriterli karar verme yaklaşımları kullanılmaktadır. Seçim problemleri hayatın her aşamasında karşılaştığı için çok fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu çalışmada bir işletmenin kurumsal kaynak planlaması (KKP) seçim süreci ele alınmıştır. Yeni bir yazılım satın almak isteyen işletmenin satın alma departmanı birçok kriter ve alternatif yazılım belirlemiştir. Bu kriterlerin en uygun düzeyde karşılandığı alternatif yazılımın seçilmesi planlanmıştır. Bu problemin çözümü için kriter ağırlıkların belirlenmesi aşamasında bulanık Entropi yöntemi kullanılmıştır. Yazılım alternatiflerinin değerlendirilmesi sürecinde bulanık Oran Analiziyle Çok Amaçlı Optimizasyon (MOORA) yöntemi kullanılmış ve yazılımlardan en uygun olanına karar verilmiştir. Çalışma sonucunda belirlenen üç yazılım sisteminden en uygun olanın üçüncü yazılım sistemi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok Kriterli Karar Verme, Kurumsal Kaynak Planlaması, Seçim, Bulanık Entropi Yöntemi, Bulanık MOORA Yöntemi.

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SELECTION USING FUZZY ENTROPY-BASED FUZZY MOORA METHOD: CASE STUDY IN A BEARING COMPANY

Selection problems are one of the types of problems that are often encountered from the point of view of companies and are difficult to decide. The reason it is a difficult problem is that many criteria and alternatives must be considered at the same time. Multi-criteria decision-making approaches are often used to solve these problems. Selection problems can vary a lot because they are faced at every stage of life. In this study, the selection process of enterprise resource planning (ERP) is discussed. The purchasing department of a company that wants to buy new software has set many criteria and alternative software. It is planned to select alternative software where these criteria are met at the most appropriate level. For the solution to this problem, the fuzzy Entropy method was used at the stage of determining the criterion weights. In the process of evaluating software alternatives, the fuzzy Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) method was used, and the most appropriate software was decided. As a result of the study, it was found that the third software system was the most suitable of the three software systems identified.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Keywords: Multi-Criteria Decision Making, Enterprise Resource Planning, Selection, Fuzzy Entropy Methodology, Fuzzy MOORA Methodology.

Tam Metin 323

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.