Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2399-2419

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1431


ÖZÜMSEME KAPASİTESİ LİTERATÜRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

MÜCAHİT BURAK ÜNLÜÖNEN, YASİN BOYLU

Bu çalışmanın amacı; işletmelerin yeni bilgi üretme yeteneğinin önemli bir kısmını temsil eden özümseme kapasitesi ile ilgili son otuz yılda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesidir. Bu amaçla 1990-2020 yılları arasında Web of Science’ta taranan dergilerde yayımlanan özümseme kapasitesi ile ilgili makaleler incelenmek suretiyle literatür taraması yapılmıştır.  Özümseme kapasitesi teorisine kavramsal bir çerçeve sunmak için yapılan çalışmalarda kavramın öncüllerinin teorik ve ampirik olarak incelendiği görülmektedir. Çıktılarıyla kıyaslandığında özümseme kapasitesinin öncülleriyle ilgili yapılan bu çalışmaların yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Çalışmada ilk olarak, özümseme kapasitesi tanımının nasıl geliştiği, ilgili analiz seviyelerinin ve kavramsallaşma sürecinin nasıl tamamlandığı açıklanarak, konuyla ilgili çalışmaların özümseme kapasitesini nasıl ölçtüğüne dair bir genel bakış sunulmuştur. Sonrasında ise, önceki araştırmalarda dikkate alınan çıktılar ve öncüller gözden geçirilerek tespit edilen sorunlar ile gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Özümseme Kapasitesi, Özümseme Kapasitesinin Boyutları, Özümseme Kapasitesi Öncülleri, Özümseme Kapasitesi Çıktıları

ABSORPTIVE CAPACTIY: A REVIEW OF THE LITERATURE

The aim of this study is to evaluate the progress made in the last thirty years regarding the absorptive capacity which represents an important part of the firms’ ability to generate new knowledge.  For this purpose, a literature review was conducted by examining the articles about the absorptive capacity published in journals indexed by Web of Science between 1990-2020.  In studies conducted to present a conceptual framework for the absorptive capacity theory, it is seen that the antecedents of the concept are examined both theoretically and empirically.  When compared with its outcomes, it is seen that these studies on the antecedents of absorption capacity are not at a sufficient level.  In the study, firstly, an overview of how studies on the subject measure the absorptive capacity is presented by explaining how the definition of absorptive capacity has developed, the relevant levels of analysis and how the conceptualization process has been completed.  Afterwards, the outcomes and antecedents are taken into consideration in previous studies were reviewed and some suggestions were developed for the problems identified and for future research.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Absorptive Capacity, Absorptive Capacity Dimensions, Absorptive Capacity Antecedents, Absorptive Capacity Outcomes

Tam Metin 74

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.