Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 586-605

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1305


EKONOMİK KRİZLER VE ÖĞRENEN EKONOMİ: TÜRKİYE’YE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZ

FİLİZ ERYILMAZ, AHMET EMRAH TAYYAR

Ekonomik krizler bir yandan ekonomileri olumsuz etkilerken bir yandan da gerekli olan düzenleme ve reformların yapılmasını gerekli kılarak ekonomilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu sayede krizler ekonomilerin kriz sonrası ortaya çıkan olumsuzluklardan ders çıkararak yeni politika ve uygulamalarla öğrenmelerine vesile olabilmektedirler. Bu açıdan öğrenen ekonomi krizler sonrasında ekonomilerde gerekli düzenlemelerin yapılmasına vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye ekonomisinin Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden öğrendikleri ele alınmaktadır. Bunun için çeyrek yıllık GSYİH, enflasyon, sanayi üretim endeksi, reel kur, faiz oranı ve cari denge serilerinin 2001 yılı sonrası durumu Box-Jenkins Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında Türkiye ekonomisinde uygulamaya konan yapısal düzenleme ve reformlar ekonomik performansı önemli derecede iyileştirmiştir. Bu sonuca göre Türkiye ekonomisi söz konusu bu ikiz kriz sonrasında öğrenen ekonomi haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Kriz, Öğrenen Ekonomi, Kasım 2000 Krizi, Şubat 2001 Krizi, Box-Jenkins Analizi, Türkiye.

ECONOMIC CRISIS AND LEARNING ECONOMY: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY

While economic crises have a negative effect on economies in general, they also provide new opportunities for the economies by requiring new regulations and reforms. Thus, crises could allow the economies to learn from the problems during the post-crisis periods through new policies and implementations. In this respect, the learning economy emphasizes the organizations required in post-crisis periods by the economies. Thus, the present study focused on the things learned by the Turkish economy  after the November 2000 and February 2001 crises, For this purpose, Box-Jenkins Analysis was used to analyze the post-2001 quarterly GDP, inflation, industrial production index, real exchange rate, interest rate and current account balance figures. The study findings determined that the structural adjustments and reforms implemented in Turkish economy after the November 2000 and February 2001 crises significantly improved the economic performance. Based on these findings, Turkish economy became a learning economy after these twin crises.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Crisis, Learning Economy, The Crisis of November 2000, The Crisis of February 2001, Box-Jenkins Analysis, Turkey.

Tam Metin 134

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.