Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2869-2893

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1478


KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE MESLEKİ ETİK ALGISININ KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ

ÖMER SARI, HALİME GÖKTAŞ KULUALP

Kurumsal itibar bir işletmenin zaman içerisinde elde ettiği deneyimlerin, bilgilerin ve paydaşları ile kurduğu iletişimlerinin bir değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Daha özelde, meslek kolları açısından bakıldığında; her bir meslek kolu, toplumun bir ihtiyacını karşıladığı için önemli birer itibar kaynağıdır. Bir kurumun itibarı o kurumda ifa edilen mesleklerin ne kadar doğru ve olması gerektiği gibi yapıldığı ile yakından ilgilidir. Meslekte bu doğruluk mesleki etik kavramının uygulanabilirliği ile ölçülebilir. Mesleki etik, herhangi bir mesleğin korunması ve gelişmesi üzerine bir düzen sağlayıcıdır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da turizm sektöründe faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım ve işletme belgeli konaklama işletmelerinde yiyecek içecek hizmetleri çalışanlarının mesleki etik algılarının kurumsal itibara etkisinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında 391 katılımcıdan anket tekniğiyle elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Analiz bulgularına göre, mesleki etiğin kurumsal itibar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca mesleki etik ve kurumsal itibarın tüm alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler saptanmış ve sonuç kısmında ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mesleki Etik, Kurumsal İtibar, Konaklama Sektörü

EFFECT OF PROFESIONAL ETHICS PERCEPTION ON CORPORATE REPUTATION IN THE ACCOMMODATION SECTOR

The reputation of an institution is closely related to how accurately and properly the professions performed in that institution are performed. In terms of professions, each profession is an important source of reputation as it meets a need of the society. Professional ethics is a regulator for the protection and development of any profession. The purpose of this study is to examine the effect of professional ethics perceptions on institutional reputation of food and beverage service employees in accommodation establishments with the investment and operation certificate of the Ministry of Culture and Tourism operating in the tourism sector in Istanbul. Within the scope of the study, the findings obtained by the questionnaire technique from 391 participants were evaluated. According to the analysis findings, professional ethics has a significant effect on corporate reputation. In addition, significant relationships were determined between all sub-dimensions of professional ethics and corporate reputation and presented in detail in the conclusion section.>

Anahtar Kelimeler (Keywords): Profesional Ethics, Corporate Reputation, Hospitality Industry.

Tam Metin 55

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.