Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 300-312

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1288


OECD ÜLKELERİNDE ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI

ŞÜKRÜ APAYDIN

Bu çalışmanın amacı atıkların geri dönüştürülmesi, kompost edilmesi, düzenli depolanması ve yakılması gibi atık yönetim şekillerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu amaçla, OECD ülkelerinin 2000-2017 dönemine ait verileri panel kantil regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir.  Çalışmada ayrıca karşılaştırma yapabilmek amacıyla sabit etkiler panel regresyon tahmini de yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kişi başına atık miktarı ile tüm atık yönetim biçimleri ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan en önemli bulgu, depolanan ve yakılan atık oranına göre, geri dönüştürülen ve kompost edilen atık oranının ekonomik büyümeyi daha fazla etkiliyor olmasıdır. Dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için, döngüsel ekonomi yaklaşımının azalt-yeniden kullan-geri dönüştür şeklinde ifade edilen temel ilkesinin yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Atık Yönetimi, Döngüsel Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Panel Kantil Regresyon

THE RELATIONSHIP BETWEEN WASTE MANAGEMENT AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: A PANEL QUANTILE REGRESSION APPROACH

This study aims to analyze the effects of waste management methods on economic growth, such as recycling, composting, landfilling and incineration of wastes. Following this purpose, the related data which the period of 2000-2017 of the OECD countries are analyzed using the panel quantile regression method. In the study, fixed effects panel regression estimation was also performed to make comparisons. According to the findings, the amount of waste per capita and all types of waste management positively affect economic growth. The most important finding, however, is that the rate of recycled and composted waste affects economic growth more than landfilled and incinerated. Therefore, to achieve sustainable economic growth, it is considered that the basic principle of the circular economy approach in the form of reduce-reuse-recycle should be generalized.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Waste Management, Circular Economy, Economic Growth, Panel Quantile Regression

Tam Metin 174

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.