Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 531-559

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1516


ŞİDDET TÜRLERİNİ DENEYİMLEYEN KADINLARLA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA NİTEL BİR ÇALIŞMA

ŞEVVAL GÖK, ALİ FUAT ERSOY

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın ve erkek arasında eşitsiz güç ilişkileri yaratarak kadını hem özel alanda hem de kamusal alanda çeşitli baskı ve şiddet durumlarına maruz bırakmaktadır. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı eşitsiz güç ilişkileri ve düşüncelerle kadının sırf kadın olduğu için fiziksel, psikolojik ve cinsel olarak iyilik halini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu araştırmada şiddet türlerinden en az birini deneyimleyen kadınların şiddet deneyimlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma tekniği kullanılan bu araştırmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 13 kadın ile görüşme formu yaklaşımı kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılarla en fazla 45 dakikalık görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda kadınların deneyimledikleri şiddet türlerinin ve olaylarının çocukluktan şimdiki zamana kadar maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizlikleriyle ilgili olduğu, yaygın inanç ve düşüncelerin kendilerine şiddet uygulayan kişilerce ve hatta kendilerince de benimsendiği, bu şiddeti deneyimledikten sonra kendilerini güçsüz, çaresiz ve mutsuz hissettikleri, toplumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yarattığını ve şiddeti desteklediğini kadının ‘adı’ olmadığını düşündükleri görülmüştür. Böylece toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadına yönelik şiddeti beslediği ve desteklediği, kadına yönelik şiddeti engellemek için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Toplumsal cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet

A QUALITATIVE STUDY WITH WOMEN EXPERIENCING TYPES OF VIOLENCE IN THE CONTEXT OF GENDER INEQUALITY

Gender inequality creates unequal power relations between men and women, exposing women to various oppression and violence both in the private and public spheres. Violence against women causes a woman to lose her physical, psychological and sexual well-being just because she is a woman, with the unequal power relations and thoughts brought about by gender inequality. In this study, it is aimed to evaluate the experiences of women who have experienced at least one type of violence in the context of gender inequality. In this research in which qualitative research technique was used, interviews were conducted with 13 women using the snowball sampling method using the interview form approach. With the semi-structured interview form, a maximum of 45 minutes of interviews were made with the participants and the data obtained were analyzed by content analysis method. As a result of the study, the types of violence and incidents experienced by women are related to the gender roles and inequalities they have been subjected to from childhood to the present, common beliefs and thoughts were adopted by the people who inflicted violence on them, and even by themselves, and the society felt weak, helpless and unhappy after experiencing this violence. It has been observed that they think that the woman is not the 'name' of the woman that she creates gender inequality and supports violence. Thus, it was concluded that gender inequality fosters and supports violence against women and gender equality must be achieved in order to prevent violence against women.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gender, Gender İnequality, Violence, Violence Against Women

Tam Metin 237

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.