Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1150-1167

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1168


KAMU HİZMETİ MOTİVASYONUNUN SEKTÖR TERCİHİNE ETKİSİNDE ÖZGECİ DAVRANIŞIN ARACILIK ROLÜ: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

MUSTAFA ARSLAN, KORHAN KARACAOĞLU

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sektör tercihleri üzerinde Kamu Hizmet Motivasyonunun (KHM) etkisini ve bu etkide özgeciliğin aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırma beş adet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 967 lisans öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri; kolayda örneklem yöntemiyle, online ve yüzyüze anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde, aracılık modellerinin çözümlenmesinde kullanılan ve SPSS ile birlikte çalışan PROCESS Makrosu kullanılmıştır. Çalışmada KHM’nin boyutlarından olan “Politikaya İlgi”nin bireylerin sektör tercihini etkilemediği; “merhamet”, “fedakarlık” ve “kamu yararına bağlılık” boyutlarının ise sektör tercihini etkilediği sonucuna ulaşılmştır. Ayrıca, bu etkide özgeci davranışın aracılık rolünün de anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Özgecilik, Kamu Hizmeti Motivasyonu, Sektör Tercihi.

MEDIATING ROLE OF ALTRUISTIC BEHAVIOR ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC SERVICE MOTIVATION AND SECTOR PREFERENCE: CASE OF UNDERGRADUATE STUDENTS

This study aims to determine relationship between  Public Service Motivation (PSM) and sectorel preferences of university students and the mediating role of altruism on this relationship. The research was conducted on 967 Faculty of Economics and Administrative Sciences undergraduate students. Data were gathered with convenience sampling method  by using online and face-to-face survey technique. In the analysis of the data, SPSS-PROCESS Macro is used in analysing the mediation models. In the study, it is found that Attraction to Policy Making dimension of PSM does not affect individuals' sector preferences; it is concluded that the Compassion, Self-Sacrifice, Commitment to Public Interest Dimensions of PSM affect the sector preferences. In addition, the mediating role of altruistic behavior was found to be significant in this effect.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Altruism, Public Service Motivation, Sectorel Preferences.

Tam Metin 167

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.