Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2225-2241

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1477


ALGILANAN ÖRGÜTSEL AYRIMCILIK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

FATİH FERHAT ÇETİNKAYA, MUSA ÖZATA

Bu çalışmanın amacı algılanan örgütsel ayrımcılık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.  Literatürde iki konunun birbiriyle ilişkisinin araştırılmasına yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Çalışmanın bu açıdan literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personel üzerinde 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada basit rastgele örneklem seçim yöntemi kullanılmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden 155 akademik ve idari personele yüz-yüze anket uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan Algılanan Örgütsel Ayrımcılık Ölçeği “cinsiyet ve siyasi görüşe dayalı ayrımcılık’’ olarak iki boyut içermekte ve her boyutta dokuzar soru yer almaktadır. Ölçek Jagusztyn (2010) tarafından geliştirilmiş ve Kaya (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Örgütsel Bağlılık ölçeği ise Allen ve Mayer tarafından geliştirilmiş olup (1990) Türkçeye uyarlaması Wasti (2000) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçekte 23 soru yer almaktadır.

Toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, normal dağılıma uygunluk testi, bağımsız gruplar arası t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi testleri uygulanmıştır.  Çalışma sonucunda örgütsel bağlılık ortalaması 3.19, cinsiyet ayrımcılığı ortalaması 1.54 ve siyasi ayrımcılık ortalaması 1.70 olarak hesaplanmıştır. Bulgular araştırma yapılan kurumda ayrımcılık algısının düşük seviyede, algılanan örgütsel bağlılık seviyesinin ise ortalamanın üzerinde olduğunu göstermiştir. Ayrımcılık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda ise siyasi ayrımcılık algısı ile örgütsel bağlılık arasında (r=-0,265; p<0.01) negatif yönlü ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığı algısı ile örgütsel bağlılık arasında ise negatif yönlü ancak istatistiksel açıdan anlamlı olmayan  (r=-0,119; p>0.05) bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Bağlılık, Siyasi Ayrımcılık, Cinsiyet Ayrımcılığı.

RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL DISCRIMINATION PERCEIVED AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

The purpose of this study is to research the relationship between organizational discrimination perceived and organizational commitment. It is has been seen that there are a limited number of studies on the relationship between these two subjects in the literature. It is expected that the study will contribute to the literature in this respect.

This descriptive study was achieved in 2019 on the academic and administrative staff of Kırşehir Ahi Evran University. In the study, simple random sample selection method was used and a face-to-face questionnaire was applied to 155 academic and administrative staff who accepted to participate in the study. The perceived organizational discrimination scale used for the collection of data was considered in two dimensions as ’’discrimination based on perceived gender and political view’’. There are 9 expressions in each scale.  The scale was developed by Jagusztyn (2010) and adapted to Turkish by Kaya (2016). Organizational Commitment Scale was developed by Allen and Mayer (1990) and the scale was adapted to Turkish by Wasti (2000). The scale includes 23 questions.

Descriptive statistics, test of normality for the data’ suitability to the normal distribution, t test between the independent groups, one-way variance analysis, correlation  analysis were applied on the collected data. As a result of the study, the average of organizational commitment was calculated as 3.19, the average of gender discrimination was calculated as 1.54 and the average of political discrimination was calculated as 1.70. The findings exposed that; the perception of discrimination level is low and perceived organizational commitment level is above the average in the instituon researched. As a result of the correlation analysis to determine the relationship between discrimination and organizational commitment, there has been determined a negative and statistically a significant relationship between political discrimination perception  and organizational commitment  (r= -0.265; p <0.01). Additionally, there has been determined that a negative but statistically an insignificant relationship between perception of gender discrimination and organizational commitment (r = -0,119; p> 0.05).

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Commitment, Political Discrimination, Gender Discrimination

Tam Metin 54

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.