Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 816-828

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1831


TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ

DİDEM KOŞAR

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayımlanan örgüt/okul kültürü makalelerini derlemek ve bu çalışmalara yönelik bütüncül bir bakış açısı sunmaktır. Bu araştırmada betimsel tarama modeli ile içerik analizi türlerinden betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın veri kaynağı ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizinde yer alan ve 2003-2019 yılları arasında yapılan örgüt kültürü veya okul kültürü konusuyla ilgili makaleler oluşturmaktadır. Belirlenen ölçütlerden ve makalelerin içeriklerinin incelenmesinden sonra araştırmanın örneklemini, Türkiye’de yapılan ve erişime açık olup herhangi bir kısıtlaması olmayan toplam 38 makale oluşturmaktadır. Bu çalışmada içerik analizi türlerinden kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. Örgüt/okul kültürü konusunda yapılan makalelere genel olarak bakıldığında; 2013 yılından sonra yayın sayısında bir artış olduğu, yayınların çoğunlukla iki yazarlı olarak gerçekleştirildiği, sıklıkla ilköğretim kademesinde çalışıldığı, büyük oranda örgüt/okul kültürü ile örgütsel davranış konularının incelendiği, nicel araştırma metodolojinin çok baskın olarak kullanıldığı ve bu metodolojiye bağlı olarak ilişkisel tarama türünde çalışmaların sıklıkla gerçekleştirildiği ve veri toplama aracı olarak da çoğunlukla anketin kullanıldığı görülmektedir. Yükseköğretim düzeyinde de örgüt/okul kültürü çalışmalarına daha çok yer verilmesi, nitel araştırma yöntemi ve desenlerinin daha fazla kullanılması ve buna bağlı olarak görüşme, gözlem, metafor, vignette gibi veri toplama yöntem ve teknikleriyle derinlemesine veriler elde edilmesi oldukça önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgüt kültürü, Okul kültürü, Tez, Betimsel içerik analizi, Kategorik çözümleme tekniği

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE STUDIES IN TURKEY

The aim of this study is to compile the articles about organizational / school culture published in Turkey in educational sciences and to present a holistic view to them. In this study, descriptive content analysis, one of the descriptive survey model and content analysis, was used. The data source of this study consists of the articles on organizational or school culture published between 2003 and 2019 in TR Index created by ULAKBİM. After the determined criteria and the examination of contents of articles, the sample of the study consists of 38 articles conducted in Turkey, open access and without limitations. In this study, categorical analysis technique, one of the content analysis types, was used. When the articles on organizational / school culture are generally examined,, it is seen that there has been an increase in number of publications after 2013, publications were generally carried out with two authors and often studied at primary education level, organizational/school culture and organizational behaviour were mostly examined, quantitative research methodology were used very dominantly and depending on this methodology, correlational survey model studies were often carried out, mostly survey was used as data collection tool. It is considered very important to include more organizational/school culture studies at higher education level, to use qualitative research methods and designs more, and accordingly to obtain in-depth data with data collection methods and techniques such as interview, observation, metaphor and vignette.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational culture, School culture, Thesis, Descriptive content analysis, Categorical analysis technique

Tam Metin 296

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.