Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 268-281

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1273


SOSYAL HARCAMALAR EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR MU? TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EFDAL POLAT

Bu çalışmanın amacı Türkiye için sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. 1980-2016 arası yılları kapsayan çalışmada öncelikle Genişletilmiş Dikey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri yardımıyla birim kök analizleri yapılarak serilerin durağan olup olmadığı analiz edilmiştir. İkinci aşamada Engle-Granger eş bütünleşme testi yapılmıştır. Eş bütünleşme testi sonuçlarına göre sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. Son olarak değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığı Granger nedensellik testiyle sınanmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, sosyal harcamalardan kişi başına düşen GSYH değişkenine doğru %10 anlamlılık düzeyine göre tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik büyüme, Sosyal harcamalar, Nedensellik analizi

DO SOCIAL SPENDING EFFECT ECONOMIC GROWTH? THE CASE OF TURKEY

The aim of this study is to analyze the relation between economic growth and social spending in Turkey. In this study covering the years between 1980 and 2016, firstly, unit root analyzes are performed with the help of Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) tests and the series are analyzed to determine whether the series are stationary or not. In the second stage, Engle-Granger cointegration test is performed. According to the results of the cointegration test, there is no long-term relation between social expenditures and economic growth. Finally, Granger causality test is used to determine whether there is a casual relationship between the variables. According to the Granger causality test, there is a one-way causality relationship from social expenditures to GDP per capita according to the significance level of 10%.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic growth, Social expenditures, Causality analysis

Tam Metin 219

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.