Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 205-221

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1085


ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ENFLASYON VE İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1988-2018)

HAYRETTİN TÜLEYKAN

Üretim dişlileri arasında sıkışmış emeğin geliri olan asgari ücret ve buna yapılan artışlar bazı araştırmacılar tarafından maliyet ve enflasyon etkisi,  bazıları tarafından bölüşüm, üretim artışı ve büyümeye olan katkısı yönünden değerlendirilmektedir. Bu noktada asgari ücretin enflasyon ve istihdam üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması konuya aydınlatıcı katkı sağlayacaktır. Bu çalışma da asgari ücret artışının enflasyon ve işsizlikle olan ilişkisi 1988:SI – 2018:S1 dönemleri için altı aylık veriler kullanılarak Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) yöntemi ile analiz edilmiştir.

Çalışmada şu temel sonuçlara ulaşılmıştır: Kısa dönemde TÜFE’deki değişimin %31’i asgari ücret artışından kaynaklanırken uzun dönemde bu oran %43’e çıkmaktadır. Aynı şekilde kısa dönemde TÜFE’deki değişimin %1,5’i işsizlik oranından kaynaklanırken, bu oran uzun dönemde %3,2’ye çıkmaktadır.  Asgari ücret artış oranının ve işsizlik oranının TÜFE üzerine etkilerinin kısa dönemden uzun döneme gidildikçe arttığı görülmektedir. Bu üç değişkenden ikisinde yani asgari ücret artış oranı ile enflasyon arasında uzun döneme gidildikçe güçlenen bir etkileşimin olduğu,  asgari ücret ve işsizlik arasında kısa dönemde dalgalı, uzun döneme gidildikçe azalan bir etkileşim olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Asgari Ücret, Enflasyon, İşsizlik, VECM, Nedensellik

ANALYSES OF RAISE MINIMUM WAGE EFFECT ON INFLATION AND UNEMPLOYMENT CASE OF TURKEY (1988-2018)

The minimum wage, which is the income of the trapped labor between the production gears, and the increases made thereon, are evaluated by some by cost and inflation effect, some by distribution, production increase and contribution to growth. At this point, revealing the effects of minimum wage on inflation and employment will provide an illuminating contribution to the subject. In this study, the relationship between the minimum wage increase and inflation and unemployment was analyzed with VECM method using the six-month data for the periods of 1988: SI - 2018: S1.

In the study, the following main conclusions are reached: In the short term, 31% of the change in CPI (Consumer Price Indeks) stemmed from the minimum wage increase and in the long term this rate is 43%. Similarly, in the short-term, the rate of change in CPI stems from the unemployment rate of 1.5%, which is up to 3.2% in the long run. It is observed that the effects of the minimum wage growth rate and the unemployment rate on the CPI increased as the short-term period goes on. In two of these three variables, that is, there is a stronger interaction between the rate of minimum wage growth and inflation as long term;  between minimum wage and unemployment in the short term as fluctuating and decreasing as long term is reached.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Minimum Wages, Unemployment, Inflation, VECM, Granger Causality

Tam Metin 139

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.