Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1547-1567

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1191


RESTORAN İŞLETMELERİNDE DUYUSAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ TERCİHLERİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

GÜLBERK KALAY, SELAY ILGAZ SÜMER

Rekabetin yoğunlaşması ile birlikte işletmeler, tüketicilerin dikkatini çekebilmek için birbirleri ile mücadele etmeye başlamışlardır. Tüketicilerin tüketim kararlarını nasıl şekillendirdiklerini araştırmışlar, elde ettikleri bulgulara dayalı olarak tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmek için çaba göstermişlerdir. Beş duyu, tüketim kararlarının şekillenmesinde ve satın alma karar sürecinde önemli etkilere sahiptir. Duyusal pazarlamayı, tüketici satın alma kararlarını etkilemek için çare olarak görmek ve bu kapsamda çeşitli stratejiler geliştirmek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmada, beş duyunun tüketici tercihleri ve demografik değişkenler ile ilişkisi irdelenmiştir. Samsun ilinde gerçekleştirilen araştırmanın verileri yüz yüze yapılan anketler aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada, Samsun’daki birinci sınıf restoranlardan hizmet alan 384 katılımcıdan kolayda örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Analizler sonucunda; duyusal pazarlama ile tüketici tercihleri arasında ilişki olduğu, tüketicilerin çeşitli demografik değişkenlere bağlı olarak duyusal pazarlama faaliyetlerinden farklı düzeylerde etkilendikleri bulgusuna ulaşılmıştır..

Anahtar Kelimeler (Keywords): Duyusal Pazarlama, Restoran, Tüketici, Beş Duyu

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSORY MARKETING AND CONSUMER PREFERENCES, DEMOGRAPHIC VARIABLES IN RESTAURANTS: THE CASE OF SAMSUN PROVINCE

With the intensification of competition, businesses have started to struggle with each other in order to attract consumers' attention. They have investigated how consumers shape their consumption decisions and have made efforts to influence buying decisions. Five senses have a significant impact on shaping the consumption and buying decision process. At this point, it will not be wrong to consider sensory marketing as a remedy to influence consumer buying decisions and develop various strategies. In the study, the relationship between five senses and consumer preferences, demographic variables was examined. Data were collected from 384 participants with face-to-face surveys who get service from first class restaurants in Samsun by using convenience sampling. As a result, it was found that there is a relationship between sensory marketing and consumer preferences, consumers are affected by sensory marketing activities at different levels depending on various demographic variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sensory Marketing, Restaurant, Consumer, Five Senses

Tam Metin 146

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.