Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 76-92

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1231


NE İÇİNDEDİR SEKTÖRLERİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA YEKPARE GENİŞ BİR ALANIN PARÇALANMAZ AKIŞINDA: OSMANLI PARA VAKIFLARINDAN SOSYAL GİRİŞİMLERE

ÇİĞDEM GÜRSOY

21.yüzyılın başlarından itibaren özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) hizmet sınırlarının iyice bulanıklaşmasıyla sosyal girişimcilik adı altında yeni bir alan açılmıştır. Bu alanda ekonomik değişim ve dönüşüm sonunda ne geleneksel sektörlerin içinde ne de büsbütün dışında üçünü aynı çatı altında birleştiren sosyal girişimler ortaya çıkmıştır. Bu girişimler toplumsal fayda/sosyal fayda üretmek ve sürdürülebilir kılmak adına ekonomik anlamda kâr da elde etmektedir. Kâr, asıl amaç değil sosyal faydaya ulaşmak için bir araçtır. Bu sayede sadece bağışlardan gelecek finansal desteğe bağlı kalmadan kendi ticari işlemleri ile organizasyonlarını sürdürülebilir kılan sosyal girişimcilerin eli güçlenmiştir.Tarihsel verilere bakıldığında geçmişte yaklaşık 500 yıl sosyal girişimlere benzer şekilde çalışmış fakat günümüzde faaliyet göstermeyen para vakıfları dikkat çekmektedir. Bu vakıflarda vakfedilen paraların işletilmesi ile elde edilen kârın sosyal fayda yaratacak şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışma prensipleri incelendiğinde para vakıflarının girişimcilikle diğergamlığı bir arada harmanlayan kurumlar olduğunu söylemek mümkündür. Buradan yola çıkılarak çalışmada para vakıflarının günümüzün sosyal girişimciliği ile benzerlikleri araştırılmıştır. Sonuçta para vakıflarının işletme ve sosyal fayda kapsamında sosyal girişimlerle pek çok ortak yönü olduğu tespit edilerek para vakıflarından bu anlamda faydalanılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Para vakfı, vâkıf, sosyal girişimcilik, sosyal girişimci, sosyal fayda

NEITHER DIRECTLY IN THE SECTORS NOR ENTIRELY OUT OF THEM WITHIN A STATE OF SINGLE PIECE; IT IS IN THE SHATTERLESS FLOW OF A WIDE AREA: FROM THE OTTOMAN CASH WAQFS TO SOCIAL ENTERPRISES

From the early 21st century onwards, a new field opened by the name of social entrepreneurship as the service limits of the private sector, public institutions and non-governmental organizations (NGO) had become fairly blurred. The end of the economic change and transformation in this field saw the emergence of social enterprises that were neither within nor totally out of the traditional sectors but brought these three together under the same roof. These enterprises also gained profit in an economic sense in the name of producing communal/social benefit and enabling its sustainability. The profit is not the primary objective but an instrument in the way to reach social benefit. By this means, only the entrepreneurs who managed to sustain their organizations by means of their own commercial transactions without depending on the financial support provided by endowment were able to strengthen their hands.  Considering the historical data, cash waqs that functioned in a similar way to social enterprises for almost 500 years in the past but do not operate at the present time draw attention. It has been identified that these waqfs utilized the profit, which had been made through the operation of endowed cash, for the sake of social benefit. When examined their operation principles, it is possible to state that cash waqfs were institutions that integrated entrepreneurship and altruism into one another. From this point of view, this study has researched the similarities between cash waqfs and the social entrepreneurship of our present day. Based on the detection that the related cash waqfs ultimately had several common points with social enterprises within the context of management and social benefit, and thus, the necessity of benefiting from cash waqfs in this sense has been emphasized.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Casq Waqs, waqf founders, social entrepreneurship, social entrepreneur, social benefit.

Tam Metin 195

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.