Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 972-988

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1352


DÖVİZ KURUNUN BORSA İSTANBUL SANAYİ ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL KIRILMALARI MODELLEMEDE FARKLI YAKLAŞIMLAR KULLANAN EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİNDEN BULGULAR

YÜKSEL İLTAŞ, KARTAL DEMİRGÜNEŞ

Bu çalışmada, 2005:01-2019:12 döneminde BİST Sınai Endeksi ile döviz kuru arasındaki olası ilişkinin, yapısal kırılmaları modellemede birbirinden farklı yaklaşımlar kullanan eşbütünleşme testleri kullanılarak araştırılması amaçlanmaktadır. Serilerin durağanlık düzeyleri; ADF (1979; 1981), Narayan ve Popp (2010) ile Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier ADF birim kök testleri kullanılarak tespit edilmektedir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiler; ARDL sınır testi, iki yapısal kırılmalı Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi ve Tsong vd. (2016) tarafından önerilen Fourier eşbütünleşme testi ile incelenmektedir. ARDL ve Hatemi-J (2008) test sonuçları, BİST Sınai Endeksi ile döviz kuru arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin bulunmadığına işaret etmektedir. Ancak, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri bilinmeyen formda ve sayıda yapısal kırılmayı dikkate alarak inceleyen Fourier eşbütünleşme testinden elde edilen ampirik bulgu, BİST Sınai Endeksi ile döviz kuru değişkenlerinin eşbütünleşik olduklarını göstermektedir. Son olarak, DOLS yöntemi ile hesaplanan ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi yansıtan katsayıya göre; döviz kurunun BİST Sınai endeksi üzerinde uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): BİST Sınai Endeksi, Döviz Kuru, Fourier Eşbütünleşme Testi

THE EFFECT OF EXCHANGE RATE ON BORSA ISTANBUL INDUSTRİAL INDEX: EVİDENCE FROM COİNTEGRATİON TESTS WİTH DİFFERENT APPROACHES TO MODEL STRUCTURAL BREAKS

This paper aims to analyze the possible relationship between BIST Industrial Index and currency exchange rate by various cointegration tests using different approaches in modelling structural break(s), covering 2005:01-2019:12. The stationarity of series are tested by ADF (1979; 1981) unit root test, Narayan and Popp (2010) unit root test, and Fourier unit root test proposed by Enders and Lee (2012). Besides, the cointegration relationship between the series is tested by ARDL bound test, Hatemi-J (2008) cointegration test with two structural breaks and Fourier cointegration test introduced by Tsong et al. (2016). ARDL and Hatemi-J (2008) test results show that there is no long-run pattern of cointegration between BIST Industrial Index and currency exchange rate. However, results of Fourier cointegration test that yields efficient findings irrespective of the number and the form of breaks conclude the existence of cointegration relationship between the variables. Finally, long-run coefficient estimated by Stock and Watson (1993)’s DOLS methodology posits that currency exchange rate has statistically significant and negative effect on BIST Industrial Index.

Anahtar Kelimeler (Keywords): BIST Industrial Index, Currency Exchange Rate, Fourier Cointegration Test

Tam Metin 247

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.