Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 636-650

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1284


BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN MESLEKİ TATMİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖZ-YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ

NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN, MEHMET BİÇER, AYŞE GÖKÇEN KAPUSUZ

Bu araştırmanın amacı, avukatların başa çıkma stratejilerinin mesleki tatmin düzeylerine etkisi ve bu etkide öz-yeterliliğin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Nicel bir araştırma olarak desenlenen bu çalışmada araştırma evrenini, Hatay ilinde faaliyet gösteren avukatlar oluşturmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemiyle 171 avukattan anket tekniğiyle toplanan veriler kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, örneklemi oluşturan avukatların problem çözme ve destek arama stratejilerinin mesleki tatminleri üzerinde pozitif ve istatiksel olarak anlamlı ilişkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer amacı doğrultusunda problem çözme ve destek arama stratejileri ile mesleki tatmin arasındaki ilişkide öz-yeterliliğin aracılık etkisine sahip olduğu bulgulanmıştır. Bu sonuçlara göre, avukatların problem çözme ve destek arama stratejisi düzeylerinin artmasının mesleki tatmini artırdığı ve öz-yeterliliğin de söz konusu bu ilişkide tetikleyici bir etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın alan yazına teorik ve pratik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın, gelecek çalışmalara ışık tutması yönünde çeşitli önerilerde de bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Başa Çıkma Stratejileri, Öz-yeterlilik, Mesleki Tatmin, Aracılık Etkisi

THE MEDIATING ROLE OF SELF-EFFICACY ON THE EFFECT OF COPING STRATEGIES ON OCCUPATIONAL SATISFACTION

The aim of this study is to determine the components’ effects of the coping strategies of lawyers on occupational satisfaction and examine the mediating role of self-efficacy in this effect. In this study, which is designed as a quantitative research, the research population is composed of lawyers working in Hatay. Correlation and regression analysis were used to determine the relationships among variables by using data collected from 171 lawyers through the snowball sampling method with survey techniques. As a result of this study, it was found that there are positive and statistically significant relationships of problem solving and seeking support strategies on occupational satisfaction of lawyers. In accordance with another aim of this study, self-efficacy has a mediating effect on the relationship between two coping strategies (problem solving and seeking support) and occupational satisfaction. According to these results, it was stated that increasing the level of problem solving and seeking strategies of lawyers increased occupational satisfaction and also self-efficacy had a reinforcing effect on these relations. In addition to the theoretical and practical contribution of this research to the relevant literature, suggestions were also made to shed light on future studies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coping Strategies, Self-Efficacy, Occupational Satisfaction, Mediating Effect

Tam Metin 173

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.