Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 40-57

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1188


DEPRESYONUN MEKÂNSAL YÖNÜ

GÜLSEN KIRAL, CAN MAVRUK, ERSİN KIRAL

Makale depresyon üzerindeki mekânsal etkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma Adana ilini kapsamaktadır. Basit rassal örnekleme yöntemi ile 18+ yaş grubuna Adana’nın rasgele seçilen bölgelerinde rasgele seçilen 535 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Depresyondaki mekânsal farklılıkları araştırmak için ikili logit modeli kullanılmıştır. Sonuçlar, (1) yoğun nüfuslu bölgelerde yaşayan insanların uzak mahallelerde ve köylerde yaşayanlara göre kendilerini depresif hissetmelerinin daha muhtemel olduğunu göstermektedir; (2) depresyon, nesnel mekânsal ve sosyal mekânsaldan daha çok öznel bir mekânsal yapıya sahiptir; (3) trafik, gürültü ve hava kirliliği depresyonla ilgilidir; (4) depresyonun açıklanmasında insana güven sosyal temastan daha önemlidir; ve (5) gelir eşitsizliği depresyonda anlamlı değildir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Depresyon, Mekânsal değişkenler. Sıralı lojistik regresyon

SPATIAL ASPECTS OF DEPRESSION

The article aims to determine the spatial effects on depression. This study covers the province of Adana. A simple random sampling method was applied to a randomly selected sample of 535 people in the 18+ age group. A binary logit model is used to explore spatial differences. The results show that (1) people living in densely populated areas are more likely to feel more depressed than those living in remote neighborhoods and villages; (2) depression has a more subjective spatial nature compared to objective spatial and social spatial; (3) traffic, noise and air pollution are related to depression; (4) human trust is more important than social contact in explaining depression; and (5) income inequality is not significant on depression.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Depression, Spatial variables, Binary logistic regression

Tam Metin 267

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.