Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 651-672

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299


MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN MEDYA OKURYAZARLIK ÖĞRETİM ÖZ-YETERLİKLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ

SERVET ÜZTEMUR, GÖRKEM AVCI

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri ile medya okuryazarlığı öğretim öz-yeterlikleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çok boyutlu yordayıcı korelasyonel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden 197 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği” ve “Medya Okuryazarlığı Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, fark testleri, korelasyon ve çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı becerileri ve medya okuryazarlığı öğretim öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Değişkenler arasındaki yordayıcı ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri; mesleki öz-yeterlik alt boyutundaki değişimin %59’unu ve kişisel öz-yeterlik alt boyutundaki değişimin %41’ini manidar bir şekilde açıklamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyi arttıkça medya okuryazarlığı öğretiminde kendilerini daha yeterli görecekleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): çoklu regresyon analizi, medya okuryazarlığı, öz-yeterlik, sosyal bilgiler

THE MEDIA LITERACY SKILL PREDICTING LEVEL OF MEDIA LITERACY TEACHING SELF-EFFICACY

This research aims to investigate the relationships between prospective social studies teachers’ media literacy levels and media literacy teaching self-efficacy levels. The research design is the multi-factorial predictive correlational model and the study group consists of 197 prospective social studies teachers who continue their education at a state university in northern Turkey in the first half of the 2019-2020 academic year. As the data collection tool, “Media Literacy Skills Scale” and “Media Literacy Teacher Competencies Scale” were used. Descriptive statistics, difference tests, correlation and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The results of the research reveal that prospective social studies teacher have a high level of media literacy skills and media literacy teaching self-efficacy. According to the results of multiple regression analysis conducted to explain the predictive relationships between the variables, the media literacy levels of the prospective social studies teachers significantly explained 59% of the change in the sub-dimension of professional self-efficacy and 41% of the change in the sub-dimension of personal self-efficacy. Based on these results, it can be suggested that the higher the level of media literacy, the more qualified teachers are in teaching media literacy.

Anahtar Kelimeler (Keywords): multiple regression analysis, media literacy, self-efficacy, social studies

Tam Metin 376

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.