Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1822-1836

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1392


ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

KÜBRA DOĞAN, ALİ FUAT ERSOY

İnternet günümüzde her gelir ve yaş grubundaki birçok insan tarafından kullanılan ve her geçen gün erişiminin arttığı bir teknolojidir. Bu çalışmada problemli internet kullanımının öğrenciler üzerindeki etkilerinin okul sosyal hizmeti bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan 16 öğrenciyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, problemli internet kullanımı davranışlarının öğrenciler üzerinde zamanın verimsiz kullanımı, sosyal faaliyetlerin azalması, sosyal becerilerin ve ilişkilerin olumsuz etkilenmesi, sosyal izolasyon, zorbalık, nefret söylemine maruz kalma, agresif ve saldırgan davranışlar sergileme, yanlış değerleri öğrenme, sağlık sorunları,  akademik başarı ve performansın düşmesi, akademik erteleme davranışı, ödev yapmama ve ders çalışmama gibi olumsuz etkilerinin olduğu görülmüştür. Problemli internet kullanımı davranışlarının öğrenciler üzerinde bireysel, sosyal ve akademik olarak olumsuz etkileri bulunması nedeniyle sosyal ve akademik başarılarının önündeki engellerin kaldırılması için okul sosyal hizmet uzmanına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal ve Akademik Başarı, Okul Sosyal Hizmeti

EVALUATION OF THE PROBLEM INTERNET USE OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE SCHOOL SOCIAL WORK: A QUALITATIVE STUDY

Internet is a technology that is used by many people of all income and age groups and whose access is increasing day by day. In this qualitatively designed study, 16 students were interviewed using the snowball sampling method. The data collected through the structured interview form were analyzed using the content analysis method. As a result of the study, the inefficient use of time on students' problematic internet use behavior, decreased social activities, negative effects on social skills and relationships, social isolation, bullying, exposure to hate speech, exhibiting aggressive and aggressive behaviors, learning wrong values, health problems, academic success and negative effects such as decreased performance, academic procrastination behavior, not doing homework and not studying. It has been revealed that the school social worker is needed to remove the obstacles to their social and academic achievements as students are negatively affected individually, socially and academically.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Problematic Internet Usage, Social and Academic Success, School Social Service

Tam Metin 692

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.