Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1568-1582

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1184


ETİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ

ALPTEKİN SÖKMEN, GÖKHAN KENEK, EZGİ UĞRAŞ TURAN

Bu çalışmanın amacı etik liderlik ile üretkenlik karşıtı iş davranışı arasındaki ilişkide örgütsel bağlılığın aracılık etkisini incelemektir. Araştırma, Türkiye genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirketin 253 çalışanının katılımıyla tamamlanmıştır. Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır ve verilere uygun olarak SPSS 23 programı aracılığıyla korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; etik liderlik örgütsel bağlılık ile pozitif yönlü, üretkenlik karşıtı iş davranışı ile ise negatif yönlü anlamlı ilişkilere sahiptir. Ayrıca, örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı iş davranışı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre ise örgütsel bağlılık, etik liderlik ile üretkenlik karşıtı iş davranışı arasında aracılık etkisine sahiptir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etik liderlik, Örgütsel bağlılık, Duygusal bağlılık, Üretkenlik karşıtı iş davranışı

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT

The purpose of this study is to examine the mediator role of organizational commitment in the relationship between ethical leadership and counterproductive work behaviour. The datas of this study were obtained with survey method from 253 employees working in different departments in a firm that shows activity in the construction sector in Turkey. Correlation and regression analysis were applied by SPSS 23 programme. The results reveal that ethical leadership has a positive relationship with organitaional commitment; and negatif relationship with counterproductive work behaviour. Also, there is a negatif relationship between organizational commitment and counter-prductive work behaviour. Another result of the study is organitaional commitment has a mediating effect on the relationhip between ethical leadership and counterproductive work behaviors.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ethical leadership, Organizational commitment, Affective commitment, Counterproductive work behavior

Tam Metin 299

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.