Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 20-39

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1263


KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLEMEYE İLİŞKİN SINIFLAMALAR

SAHRA SAYĞAN TUNÇAY, PINAR SÜRAL ÖZER

Yerel yazında yapılmış olan görgül kültür çalışmalarının çoğunluğunun genellikle kanıksanmış birkaç kültür sınıflaması (çalışması) dahilinde şekillenmiş olduğu görülmektedir. Boyut odaklı kültür çalışmaları genellikle Hofstede’nin kültür sınıflamasını temel almış iken; değer odaklı olanlar genellikle Schwartz ya da Rokeach’ın çalışmasını temel almışlardır. Bu, yerel yazında boyut odaklı olan ve Türkiye için daha güncel ve farklı bulgulara ulaşan GLOBE araştırması ve diğer bazı temel boyut odaklı çalışmaların ve değer odaklı olan diğer temel çalışmaların göz ardı edildiğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, yabancı yazında temel alınan fakat yerel yazında henüz kanıksanmamış olan kültür sınıflamaları dâhilinde kültürü çözümleye ilişkin temel sınıflamaları açıklamaktır. Teorik bir nitelik taşıyan bu çalışmada kültür sınıflamaları bir bütün içerisinde birbirleriyle ilişkili olarak incelenmektedir. Çalışmada detaylı bir yazın taraması yapılarak, kültür sınıflamaları bütünleşik bir biçimde ele alınmakta ve ileride yerel yazında kültür çalışmak isteyen bireylere teorik bir temel sunarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kültür, Boyutlar, Değerler

CLASSİFİCATİONS ANALYSİNG CULTURE

It’s seen that most of cultural emprical studies in national literature are written towards a few culture cassifications (studies). From these studies the ones which are shaped on dimensions generally have used Hofstede’s culture classification and the ones shaped on values are generally have used Rokeach’s or Schwartz’s culture study. This shows that in national literature the studies such as GLOBE research which has found different up date results about Turkey and other cultural studies shaped on dimensions are ignored in where some basic culture studies shaped on values are disregarded. The aim of this study is to explain basic cultural classifications by including the ones which are used in literature but rarely used in national literature. In this theoretical study cultural classifications are examined relatedly with each other in integrity. In the study these cultural classifications are handled in integrity by a detailed literature review and it’s hoped to offer a theoretical background for the researchers whom want to study culture concept in the future in national literature. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Culture, Dimensions, Values

Tam Metin 240

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.