Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 108-121

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1033


DEVLETİN SOSYAL AMAÇLI SİGARA KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK PAZARLAMAMA (DEMARKETİNG) UYGULAMALARININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SALİH MEMİŞ, ZAFER CESUR

Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde mühim bir sağlık problemi olarak sigara kullanımı çıkmaktadır. Ülkeler sigara tüketimini azaltabilmek için vergi artırımı, yasal düzenlemeler, reklam yasağı gibi farklı uygulamalara başvurmaktadırlar. Bu çalışmada devletin sigara kullanımını azaltmaya yönelik pazarlamama (demarketing) uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda tüketicilerin sigara içmeye yönelik tutumları 3 faktör (algılanan psikolojik değer, algılanan sosyal değer ve algılanan konsantrasyon değer) altında toplandığı saptanmıştır. Araştırmada, devletin sigarayı azaltmaya yönelik stratejileri ile tüketicilerin algılanan psikolojik ve konsantrasyon değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir sonuç olarak da yapılan korelasyon analizinde yaş arttıkça tüketicilerin sigara içmeye yönelik tutumlarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pazarlamama, Sigara, Tüketici, Korelasyon Analizi, Faktör Analizi.

THE EFFECT OF DEMARKETİNG PRACTİCES ON REDUCİNG SOCİAL USE OF THE STATE FOR CONSUMERS

Today, we have been facing the cigarette as a crucial health issue in both developed and developing countries. Smoking is the most important cause of preventable disease and death. Stopping smoking is a significant behaviour change for the individual and his / her environment. Some of smokers have been attempting to stop smoking. But, most of it results in failure. Assesment of the factors affecting smoking cessation process is important in terms of planning successful smoking cessation attempts. Countries appeal to different practices such as tax increase, legal regulations and advertising ban so as to be able to reduce cigarette consumption. Social campaigns to create broad reactions, have been carried out by the states in order that some certain ideas can be adopted to the society and some necessary changes can be made in the patterns of thoughts and behavior. However, it is an important event to be able to question the effectiveness of the fact that these practices reach how much of the society and being able to learn the reflections in the society. In this study, the effects of demarketing practices on reducing the use of the state were investigated. As a result of this research, it was determined that consumers' attitudes towards smoking were collected under 3 factors (perceived psychological value, perceived social value and perceived concentration value).In the research, it was determined that there was a significant relationship between the state's strategies to reduce smoking and perceived psychological and concentration values of the consumers. As another result, too, it was concluded that as the age increases, the attitudes of consumers towards smoking decrease  in the correlation analysis done.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Demarketing, Smoking, Consumer, Correlation Analysis, Factor Analysis.

Tam Metin 135

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.