Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 246-267

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1257


GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ

YETER AYTÜL DAĞLI EKMEKÇİ, ÖZLEM IŞIK İNAN

Bu çalışmanın ana amacı üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak organizasyonlarda görev almalarının girişimcilik düzeyinin ve özelliklerinin gelişmesini destekleyeceği savını araştırmaktır. Bu nedenle öğrencilerin gönüllü olmalarıyla ilgili demografik özellikleri için girişimcilik düzeylerinde fark olup olmadığına bakılmıştır. Girişimcilik faktörlerinin dağılımını belirlemek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmış, yenilikçilik, kararlılık, hırs (başarma ihtiyacı), yaratıcılık ve kendine güven şeklinde beş faktör belirlenmiştir. Soru formları 2017 Koç Spor Fest Etkinliği’nde gönüllü olarak görev alan 375 Pamukkale Üniversitesi öğrencisine Google anket formatında mail ve mesaj yolu ile gönderilmiştir. Elde edilen 201 veri istatistik analiz programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin genel girişimcilik düzeyleri yüksek çıkmıştır. Özellikle okurken çalışma durumlarına göre yaratıcılık ve kararlılık faktörlerinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Ayrıca kendine ait bir iş fikri olan öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri iş fikri olmayanlara göre yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Gönüllülük, Üniversite Öğrencileri, Spor Organizasyonları

ENTREPRENEURSHİP CHARACTERİSTİCS OF VOLUNTEERİNG UNİVERSİTY STUDENTS

The main purpose of this study is to investigate the argument that the voluntary involvement of university students in organizations will support the development of entrepreneurship level and characteristics. Therefore, it was examined whether there is a difference in entrepreneurship levels for demographic characteristics of students about volunteering. In order to determine the distribution of entrepreneurship factors, a Descriptive Factor Analysis was conducted and five factors such as innovation, determination, ambition, creativity and self-confidence were determined. The questionnaires were sent to 375 Pamukkale University students who volunteered for the 2017 Koç Sports Fest Organization by mail and message in Google survey format. The results of 201 data set were analyzed by statistical analysis program. As a result, general entrepreneurship levels of the students were high. It is seen that there is a significant difference in creativity and determination factors especially according to working conditions while studying. In addition, the creativity level of the students who had a business idea of ​​their own was found to be higher than those who had no business idea.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Volunteering, University Students, Sports Organizations

Tam Metin 208

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.