Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1979-1994

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1258


KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERİN İMAR YASALARI İLE YÖNETMELİKLERİNDE YER ALAN YÜKSEK YAPILARA İLİŞKİN MADDELER ÜZERİNE

SERDAR SAGLAM

Bu makalede On sekizinci yüzyılda çimentonun ve asansörlerin icadının ardından gelen bir çok teknik gelişmelerin ortaya çıkardığı yüksek yapı ve çok katlı binalar incelenmektedir. Önce Batı Avrupa’da ve daha sonra Amerika Birleşik devletlerinde inşa edilen yüksek yapılar günümüzde neredeyse dünyanın bütün ülkelerine yayılmış durumdadır. Türkiye’de de Cumhuriyetin ilk yıllarında birkaç kata kadar çıkabilen yapılar, 1950’li yıllarda 7-8 kata ulaşmıştır. 1965 yılanda tamamlanan Ankara’daki Emek İşhanı ile birlikte Türkiye de çok katlı binalar inşa edilmeye başlamıştır.

Bu makalede Türkiye’de Kat yüksekliklerine ilişkin ilk kanunlardan olan 1864 yılında çıkarılan  “Ebniyye Kanunu”,  1933 tarihli “Belediye Yapı ve yollar Kanunu”, 1946 yılında yayımlanan “Ankara Şehri İmar Kılavuzu”, 1985 tarihli  “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”, 2004 tarihli “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ile Büyükşehir ve şehirlerin imar kanun ve yönetmelikleri ele alınmakta ve sonuçları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): imar kanunu, kentleşme, çok katlı bina, yüksek yapı, gökdelen

ON ARTİCLES REGARDİNG HİGH-RİSE BUİLDİNGS IN THE ZONİNG LAWS AND REGULATİONS OF MUNİCİPALİTİES AND PUBLİC INSTUTİTİONS

In this article, high-rise and multi-storey buildings, which were revealed by many technical developments following the invention of cement and elevators in the eighteenth century, are examined. The tall buildings, first built in Western Europe and then in the United States, are now spread to almost all countries of the world. Buildings may be up to several-floors in the first years of the Republic of Turkey, has reached to 7-8 floors in the 1950s. The construction of multi-storey buildings in Turkey began with the construction of the Emek Office Block (Emek İşhanı) in 1965.

In this article, Law of Buildings (Ebniyye Kanunu), the fist law related to high-rise buildings, enacted in 1864, “Municipal Building and Roads Law (Belediye Yapı ve yollar Kanunu)” in 1933, “Ankara City Reconstruction Guide (Ankara Şehri İmar Kılavuzu)” published in 1946, “Planned Areas Type Zoning Regulation (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği)” dated 1985, “Metropolitan Municipality Law (Büyükşehir Belediyesi Kanunu)” dated 2004, and construction zoning laws and bylaws of Metropolitan and city municipalities will be elaborated, and the consequences of these laws will be discussed. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): zoning law, urbanization, high-rise buildings, multi- storey buildings, skyscraper

Tam Metin 115

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.