Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1701-1718

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1900


KADIN KOOPERATİFLERİNİN E-TİCARET ALGISININ BELİRLENMESİ

FATMA FEYZA GÜNDÜZ

Dijital dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte ticari faaliyetler farklı boyutlara ve platformlara taşınmıştır. E-ticaret bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ticaretin online platformlar aracılığı ile gerçekleştirildiği bir ticaret türüdür. Girişimcilik faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürüldüğü kadın kooperatifleri de geleneksel yöntemlerden sıyrılarak e-ticareti kullanmaya yönelik adımlar atmaktadır. Bu çalışma Türkiye’ de bulunan kadın kooperatiflerinin e-ticaret algısını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ana kütlesini Türkiye’ de bulunan 726 tane kadın kooperatifi oluşturmaktadır.  Ankete katılan 421 tane kadın kooperatifi temsilcisi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, SPSS 27.0 (Statistical Package for The Social Science) ve Eviews 10 programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında kadın kooperatifleri temsilcilerinin verdikleri yanıtlara göre çalışan sayısındaki ve yıllık cirodaki artış e-ticaret yapma durumunu pozitif, ortalama yaştaki artışın e-ticaret yapma durumunu negatif yönde etkilediği görülmüştür. Kadın kooperatiflerinin çalışan sayısı, yıllık ciro ve çalışanların eğitim durumuna ilişkin düzeylerinin artmasının e-ticaretin geleceğin ticaret modeli olarak görülmesinde ve e-ticaretin maliyetleri düşüreceğine olan algının artmasında pozitif etkisi vardır. Kurumsal imajı güçlendirme düşüncesindeki artışa eleman sayısı, yıllık ciro ve çalışanların eğitim durumundaki artış etki etmektedir. Potansiyel açısından ise güven sorunu, hukuki altyapı ve bilgi-eleman eksikliği e-ticaretin önünde engel teşkin eden unsurlardır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadın Kooperatifleri, Girişimcilik, E-Ticaret Algısı, ANOVA, Logit Model

DETERMINING THE E-COMMERCE PERCEPTION OF WOMEN'S COOPERATIVES

With the developments in the digital world, commercial activities have moved to different dimensions and platforms. E-commerce is a type of trade in which the trade that emerges as a result of these developments is carried out through online platforms. Women's cooperatives, where entrepreneurial activities are carried out most effectively, are also taking steps to use e-commerce by getting rid of traditional methods. This study aims to determine the e-commerce perception of women's cooperatives in Turkey. The universe of the study consists of 726 women's cooperatives. The data obtained as a result of the interviews with 421 women's cooperative representatives who participated in the survey were analyzed. In the research, SPSS 27.0 (Statistical Package for The Social Science) and Eviews 10 program were used. In the results of the study, according to the answers given by the representatives of women's cooperatives, it was seen that the increase in the number of employees and annual turnover positively affected the e-commerce, while the increase in the average age negatively affected. It has been concluded that the increase in the number of employees of women's cooperatives, the annual turnover and the level of education of the employees have a positive effect on the perception of e-commerce as the trade model of the future and the increase in the perception that e-commerce will reduce costs. The increase in the idea of ​​strengthening the corporate image is influenced by the increase in the number of personnel, annual turnover and the education level of the employees. When the effect of potential obstacles is examined, the problem of trust, legal infrastructure and lack of information and personnel are the factors that hinder doing e-commerce.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Women's Cooperatives, Entrepreneurship, E-Commerce Perception,ANOVA, Logit Model

Tam Metin 243

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.