Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 642-667

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.836


İZMİR, ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

SAİT ENGİNDENİZ, DUYGU AKTÜRK, A.FERHAT SAVRAN, NEDİM KOŞUM, TURGAY TAŞKIN, HARUN KESENKAŞ, MUKADDERAT GÖKMEN, AYŞE UZMAY, GÖRKEM ÖZTÜRK

Türkiye’de halen 5996 Sayılı Kanuna tabi olarak 80 Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birliği faaliyet göstermektedir. Bu birliklere toplam 191.675 üretici üye durumundadır. Bu araştırmanın amacı, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birliğinin işlevleri konusundaki görüş ve beklentilerini ortaya koymaktır.  Araştırma kapsamına her ilden keçi yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı beş ilçe alınmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri verilerine göre; Balıkesir’de keçi mevcudunun yaklaşık %55’i Merkez, Bigadiç, Dursunbey, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde; Çanakkale’de keçi mevcudunun yaklaşık %60’ı Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Gelibolu ilçelerinde; İzmir’de ise keçi mevcudunun yaklaşık %50’si Dikili, Karaburun, Kınık, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla her ilde adı geçen bu ilçeler kapsama alınmıştır. Birlik kayıtlarına göre, araştırma kapsamına alınan ilçelerde toplam üye işletme sayısı 2926’dır ve bu ana kitleyi oluşturmuştur. Araştırmada öncelikle işletmeler hayvan sayısına göre üç gruba ayrılmıştır. Birinci grubu 75 baş ve daha az hayvana sahip işletmeler, ikinci grubu 76-150 baş arasında hayvana sahip işletmeler, üçüncü grubu da 151 ve daha fazla hayvana sahip işletmeler oluşturmuştur. Gruplar belirlendikten sonra, her gruptan araştırma kapsamına alınacak işletme sayısının saptanmasında tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış ve %99 olasılık ile %5 hata payı esas alınmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda birinci gruptan 144 işletme, ikinci gruptan 33 işletme, üçüncü gruptan ise 57 işletme olmak üzere, toplam 234 işletme araştırma kapsamına alınmıştır. Her ilde anket yapılacak işletme sayısının belirlenmesinde, gruplara göre toplam işletme sayısı içerisinde illerin payları esas alınmıştır. Bu yaklaşımla Çanakkale ilinden 100, Balıkesir ilinden 73, İzmir ilinden de 61 işletme araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada anket yöntemiyle işletme sahibi üreticilerden 2013 üretim dönemine ait veriler derlenmiştir. İşletmelerden elde edilen veriler, örnekleme ve veri toplama aşamasında kullanılan hayvan sayısı grupları ve il grupları itibariyle analiz edilmiştir. İşletmelerin analizinde önce sosyo-ekonomik özellikler incelenmiştir. Daha sonra işletmelerde keçi yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik yönleri analiz edilmiştir (sağılan hayvan sayısı, laktasyon süresi, hayvan başına süt verimi, sütün pazarlanması ve üretici eline geçen fiyatlar, yapılan değişken masraflar, elde edilen brüt üretim değeri ve brüt marj). Son olarak ise, işletmelerde örgütlenme şekilleri, birliğe üyelik süreleri, birlik faaliyetlerinden memnuniyet düzeyleri ve birlikten bekledikleri işlevler ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): keçi yetiştiriciliği, hayvancılıkta örgütlenme, yetiştirici birliği, ekonomik analiz.

THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF GOAT FARMS IN IZMIR, CANAKKALE AND BALIKESIR PROVINCES ABOUT THE FUNCTIONS OF SHEEP AND GOAT BREEDERS’ ASSOCIATIONS ABSTRACT

There are currently 80 Sheep and Goat Breeders’ Associations subject to Law No. 5996 in Turkey. A total of 191675 farmers are members of these associations. The aim of this research is to understand the opinions and expectations of goat farms in İzmir, Çanakkale and Balıkesir provinces about the functions of Sheep and Goat Breeders’ Associations. Five districts from each province were included in the research where goat breeding takes place intensively. According to Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Lıvestock data, 55% of goat number in Balıkesir is in Merkez, Bigadic, Dursunbey, Sindirgi and Susurluk districts, 60% of goat number in Canakkale is in Merkez, Ayvacik, Bayramic, Ezine and Gelibolu districts, 50% of goat number in Izmir is in Dikili, Karaburun, Kinik, Menemen and Seferihisar districts. Therefore, this districts were included in each province. The main population of the research consists of totally 2,926 farmers found in the districts included in the concept. First of all, in the research, the farmers were divided into three groups. First group consists of farms with 75 goats and less, second group consists of farms with 76- 150 goats while third group consists of farms with 151 goats and more. After the determination of the groups, the proportional sampling formula has been used in order to determine the number of the farmer from each group that will be included in the content of the research and %99 of probability and %5 of error margin have been taken into consideration. As a result of the calculations, 144 farmers from the first group, 33 farmers from the second group, 57 farmers from the third group and 234 farmers in total have been included in the research content. For the determination of the number of farmers to whom the survey will be conducted in each district, the shares of the provinces in terms of the number of the total farmers according to the groups were considered. By this approach, 100 farmers from the province of Canakkale, 73 farmers from the province of Balıkesir, 61 farmers from the province of İzmir were included in the context of the research. The research is based on the production period of 2013. The farms were analyzed according to the groups of the number of animals and groups of the provinces. In the analysis of data, firstly socio-economic characteristics of the farms were examined. After that technical and economic analysis of goat breeding( Number of milked goats, Lactation period, milk yield per animal, milk marketing and goat milk price received by the farmers, variable costs, gross production value and gross margin) were performed. Finally, the types of organization of goat farms, participation durations to associations of goat farms, levels of satisfaction of goat farms about associations activities and expectations of goat farms from associations 

Anahtar Kelimeler (Keywords): goat breeding, organization in livestock, breeders’ associations, economic analysis

Tam Metin 696

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.