Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1345-1363

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1833


G-8 ÜLKELERİNDE DIŞ TİCARET HACMİ GENÇ İŞSİZLİĞİ NASIL ETKİLER?

SÜLEYMAN UĞURLU

Dünyada yaşanan küreselleşme olgusuyla birlikte sermaye hareketlerinin artması sonucu dış ticaret sektöründe de önemli etkiler ortaya çıkmıştır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ayrı etkiler ortaya çıkarmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret hacmi genişlerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı düşük olan ülkelerde dışa bağımlılık artmıştır. Dolayısıyla dış ticaret açığı veren ülkelerin makroekonomik göstergelerini de olumsuz etkilemiştir. Bu göstergelerden birisi de işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik ekonomik bir sorun olmasının yanında sosyal bir sorun olarak da kabul edilmektedir. Dünya ekonomilerini etkileyen işsizlik olgusunun sonuçlarından en çok etkilenen kesim ise gençlerdir. 15-24 yaş aralığındaki işsizliği ifade eden genç işsizliğin ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yetişkin işsizliğe göre 2-3 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Söz konusu bu durum, gençlerin hayatını olumsuz yönde etkilediği gibi ülkelerin ekonomik yapısında da önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, G-8 ülkelerinde dış ticaret hacminin genç işsizlik üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla çalışmada 1996-2018 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle değişkenler için yatay kesit bağımlılığı testi uygulanmış ve elde edilen sonuca göre ikinci nesil panel birim kök testlerinden CADF birim kök testi kullanılmıştır. Daha sonra Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen panel bootstrap eşbütünleşme testinden yararlanılmıştır. Son olarak eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi sonucu uzun dönem eşbütünleşme vektörü CCE tahmincisi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, panelin geneli için G-8 ülkelerinde dış ticaret hacmindeki %1’lik bir artışın genç işsizliği 0.19 birim kadar azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dış Ticaret Hacmi, G-8 Ülkeleri, Genç İşsizlik, Panel Veri Analizi, CCE Tahmincisi

HOW DOES FOREIGN TRADE VOLUME AFFECT YOUTH UNEMPLOYMENT IN G-8 COUNTRIES?

With the phenomenon of globalization in the world, and thus as a result of the increase in capital movements, significant effects have also come into play in the foreign trade sector as well as in many other sectors. While foreign trade volume expands, especially in developing countries, in countries with a low export-to-import ratio, foreign dependency has increased. Therefore, it negatively affected the macroeconomic indicators of countries with foreign trade deficit. One of most important of these indicators is unemployment. Unemployment is not only an economic problem, but also a social problem. The group that is most affected by the consequences of the unemployment phenomenon affecting the world economies is the youth who will shape the future. It is known that youth unemployment, which refers to unemployment in the 15-24 age range, is 2-3 times higher than adult unemployment in developed and developing countries. This situation negatively affects the lives of young people and causes important problems in the economic structure of countries and threatens the future of economies. The aim of this study is to examine the effects of foreign trade volume, which has increased especially with the effect of globalization, on youth unemployment in G-8 countries. For this purpose, annual data of the period 1996-2018 were used in the study. In the study, firstly, the cross-section dependency test was applied for the variables and according to the obtained result, CADF unit root test, which is one of the second-generation panel unit root tests, was used. Later, panel bootstrap cointegration test developed by Westerlund and Edgerton (2007) was used. Finally, as a result of determining the cointegration relationship, the long-term cointegration vector was estimated by the CCE estimator. According to the findings, it was concluded that for the panel in general, a %1 increase in the foreign trade volume in the G-8 countries reduced youth unemployment by 0.19 units.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Foreign Trade Volume, G-8 Countries, Youth Unemployment, Panel Data Analysis, CCE Estimator

Tam Metin 187

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.