Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 880-892

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1320


ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ

NURCAN ALKIŞ, MURAT TAHİR ÇALDAĞ, HAKKI OKAN YELOĞLU

Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide dönüşümcü liderliğin düzenleyici etkisini araştırmaktır. Çalışmaya farklı sektörlerden toplamda 206 çalışan dâhil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Hipotezleri test edebilmek için, SPSS programı ile korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişki vardır. Çalışmanın bir başka bulgusuna göre de dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye düzenleyici etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel bağlılık, Dönüşümcü liderlik, İşten ayrılma niyeti

THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL COMMİTMENT AND TURNOVER INTENTİON: MODERATİNG EFFECT OF TRANSFORMATİONAL LEADERSHİP

The aim of this study is to investigate the moderatory effect of transformational leadership in the relationship between organizational commitment and turnover intention. A total of 206 employees from different sectors were included in the study. Data collection method was seleceted as questionnaire. Correlation and regression analyzes were performed with the SPSS program with the aim of testing the hypotheses. According to the results of the analysis, there is a significant negative relationship between organizational commitment and turnover intention. Another finding of the study is that, transformational leadership has a moderatory effect on the relationship between organizational commitment and turnover intention.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational commitment, Transformational Leadership, Turnover intention

Tam Metin 221

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.