Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1781-1804

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1891


ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÇALIŞAN DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

ENVER AYDOĞAN, HADİ YASREBDOOST

Bu çalışmanın amacı örgütsel güven ve alt bileşenlerinin çalışan dayanıklılığı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapısal eşitlik modeli kullanılarak bu iki kavramın arasındaki ilişki ele alınmıştır ve Ankara’da olan SGK Başkanlığındaki 390 çalışan katılımıyla bu model uygulanmıştır. Çalışan dayanıklılığını ölçmek amacıyla Näswall ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen ölçek Brislin’ in (1970) yöntemini kullanarak Türkçeye adapte edildikten sonra açıklayıcı faktör analiziyle geçerliliği ve güvenirliliği ispatlanmıştır. Örgütsel güveni ölçmek için Omarow’un 2009 yılında kullandığı anket kullanılmıştır. Sonraki adımda örgütsel güvenin çalışan dayanıklılığı üzerine etkisi ve alt bileşenlerinin etkisini ölçmek üzere iki doğrulayıcı faktör analiz modeli ve yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. uyum indeksleri modellerin uyum problemlerinin olmadığını ve geçerlilik ve güvenirlilik değerleri ölçüm modellerinin geçerli ve güvenilir olduğunu ve sonuç olarak ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Yapısal eşitlik sonuçlarına bakıldığındaysa Örgütsel güvenin çalışan dayanıklılığına pozitif ve anlamlı etkisi olduğu (β=.238) ve örgüte güven (β=.238) ve yönetime güvenin (β=.238) çalışan dayanıklılığı üzerine anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduklarının yanısıra çalışma arkadaşlarına güven boyutu anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çalışan Dayanıklılığı, Örgütsel Güven, Örgüte Güven, Yönetime Güven, Çalışma Arkadaşlarına Güven

THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL TRUST ON EMPLOYEE RESİLİENCE

The aim of this study is to examine the effect of organizational trust and its components on employee resilience. For this purpose, the relationship between these two concepts was discussed by using the structural equation model, and this model was applied with the participation of 390 employees in the SGK Presidency in Ankara. The scale developed by Näswall et al. (2016) to measure employee resilience was adapted to Turkish using Brislin's (1970) method, and its validity and reliability were proven by explanatory factor analysis. The questionnaire used by Omarow in 2009 was used to measure organizational trust. In the next step, two confirmatory factor analysis models and structural equation models were created to measure the effect of organizational trust and its components on employee resilience. The fit indexes show that the models do not have fit problems, and the validity and reliability values ​​show that the measurement models are valid and reliable, and as a result, the scales are valid and reliable. When the structural equation results are examined, it is seen that organizational trust has a positive and significant effect on employee resilience (β=.238) and trust in the organization (β=.238) and trust in management (β=.238) have a significant and positive effect on employee resilience, as well as trust in colleagues does not seem to have a significant effect on employee’s resilience.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Employee Resilience, Organizational Trust, Trust in Organization, Trust in Management, Trust in Colleagues

Tam Metin 136

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.