Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1611-1622

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1862


KAMU KURUMU ÇALIŞANLARINDA İZLENİM YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN SOSYAL KAYTARMA ÜZERİNE ETKİSİ

DURSUN BİNGÖL, ALPER BAHADIR DALMIŞ, TUĞBA YAŞİN

Sosyal kaytarma davranışı örgütlerin verimliliği açısından büyük bir risk faktörü olarak görülmektedir. İzlenim yönetimi de benzer şekilde işyerindeki şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik açısından büyük problemler yaratabilen bir davranış biçimidir. Bu iki davranışın birlikte görülmesi durumunda organizasyon açısından ciddi sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu çalışmanın amacı, izlenim yönetimi stratejilerinin kamu kurumu çalışanlarının sosyal kaytarma davranışı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Oluşturulan hipotezlerde izlenim yönetimi taktiklerinin sosyal kaytarma davranışı üzerinde etkisinin olabileceği ifade edilmekte ve bu hipotezler test edilmektedir. Literatür temelli hazırlanan ölçekler kullanılarak araştırma hipotezi oluşturulmuş ve test edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen katılımcılar Ankara ilinde üç farklı kamu kurumunda çalışan farklı düzeylerdeki memurlardan oluşmaktadır. Toplam katılımcı sayısı 254’tür. Eksik cevaplar ve tutarsızlıklar nedeniyle 4 katılımcının verileri örneklem dışında tutulmuştur. Araştırma sonucunda izlenim yönetimi stratejilerinin ve bütün alt boyutlarının farklı düzeylerde sosyal kaytarma davranışı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Örgütler için ciddi düzeyde verimlilik sorunlarına yol açabilecek sosyal kaytarma ve izlenim yönetimi davranışlarını engellemek büyük önem taşımaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda örgütlerde izlenim yönetimi stratejilerine yönelik farkındalık oluşturacak ve sosyal kaytarma davranışının önüne geçebilecek önlemler üzerinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İzlenim yönetimi, , Sosyal kaytarma, Örgütsel performans, Verimlilik, Motivasyon

EFFECT OF IMPRESSİON MANAGEMENT STRATEGİES ON PUBLİC EMPLOYEE SOCİAL LOAFİNG

Social loafing behavior is seen as a major risk factor for the productivity of organizations. Impression management is similarly a behavior that can create major problems in terms of transparency, honesty and reliability in the workplace. If these two behaviors are seen together, it is likely that serious problems will arise in terms of the organization. The aim of this study is to investigate the effect of impression management strategies on social loafing behavior of public institution employees. In the hypotheses created, it is stated that impression management tactics may have an effect on social loafing behavior and these hypotheses are tested. The research hypothesis was formed and tested by using the literature-based scales. The participants included in the research consist of civil servants at different levels working in three different public institutions in Ankara. The total number of participants is 254. The data of 4 participants were excluded from the sample due to missing answers and inconsistencies. As a result of the research, it has been determined that impression management strategies and all its sub-dimensions have a statistically significant and positive effect on social loafing behavior at different levels. It is of great importance to prevent social loafing and impression management behaviors that can cause serious productivity problems for organizations. As a result of the findings obtained in the study, suggestions were presented on measures that will raise awareness about impression management strategies in organizations and prevent social loafing behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Impression management Social Loafing, Organizational Performance, Productivity, : Motivation

Tam Metin 300

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.