Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 514-530

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1106


ALGILANAN MAĞDURİYET, ÖRGÜTSEL İNTİKAM NİYETİ VE AFFETME EĞİLİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA

MEHMET HALİT YILDIRIM

İşgörenlerin işyerinde karşılaştıkları ya da maruz kalıkları saldırgan, zarar verici ve haksız davranışlar çalışma hayatını tehdit eden ve çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Dolayısıyla bu tür davranışlara ilişkin araştırmaların son dönemlerde yükselişe geçmesi ile birlikte söz konusu davranışlar yönetim psikolojisi gibi disiplinlerin odak noktası haline gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde yaşanan saldırgan davranışlar ve şiddet sonucunda ortaya çıkan mağduriyetin affetme eğilimine ve intikam niyetine yönelmesini teorik açıdan ele almaktır. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle örgütlerde ortaya çıkan saldırgan davranışlardan bahsedilmiştir. Daha sonra saldırgan davranışlar sonucu ortaya çıkan mağduriyet ve mağduriyet sonucunda bireyin yaşadığı affetme eğilimi ve intikam niyeti gibi davranışları incelenmiştir. Son olarak ise bu kavramların birbirleriyle ilişkileri ortaya koyulmuştur. Literatür incelemesinde, çalışanlar arasındaki sorunların giderilmesinin, mağduriyetin ve bunların sonucu olarak da intikam niyetinin önlenmesinin, uzlaşma, affetme ve barışın sağlanmasının yönetimin öncelikli görevleri arasında olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Algılanan Mağduriyet, İntikam Niyeti, Affetme Eğilimi

A CONCEPTUAL RESEARCH ON PERCEIVED VICTIMIZATION, ORGANIZATIONAL REVENGE INTENTION AND FORGIVENESS TENDENCY

Offensive, damaging and unfair behaviors that employees encounter or suffer in the workplace are an important problem that threatens the working life and needs to be solved. Therefore, with the recent rise in research on such behaviors, these behaviors have become the focus of disciplines such as management psychology.

The aim of this study is to examine theoretically the aggressive behavior and the victimisation resulting from violence in organizations towards forgiveness tendency and revenge intention. Literature review was used as the method in the study. In the study, primarily aggressive behaviors in organizations have been mentioned. Subsequently, victimization as a result of aggressive behaviors and behaviors such as forgiveness tendency and revenge intention experienced by the individual as a result of victimization were examined. Finally, the relations between these concepts have been revealed. In the literature review, it was concluded that eliminating the problems among the employees, preventing the victimization and consequent intention of revenge, and ensuring the reconciliation, forgiveness and peace are among the priority tasks of the administration.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Perceived Victimization, Revenge Intention, Forgiveness Tendency

Tam Metin 76

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.