Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1111-1128

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1293


İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MUSTAFA BABADAĞ

Bu araştırma iş becerikliliği ve iş becerikliliğinin boyutlarının (görev becerikliliği, bilişsel beceriklilik ve ilişkisel beceriklilik) işe yabancılaşma üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Hipotezler regresyon analizi ile test edilmiştir. Analizler sonucunda hem iş becerikliliğinin genel olarak hem de iş becerikliliğinin boyutlarının (görev becerikliliği, bilişsel beceriklilik ve ilişkisel beceriklilik) işe yabancılaşmayı negatif yönde ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş becerikliliği, Görev Becerikliliği, İlişkisel Beceriklilik, Bilişsel Beceriklilik, İşe Yabancılaşma

THE EFFECT OF JOB CRAFTING ON WORK ALIENATION

This research aims to determine the effects of job crafting and dimensions of job crafting (task crafting, cognitive crafting and relational crafting) on work alienation. For this purpose, data were collected from a textile company in Istanbul by survey method. SPSS and AMOS programs were used for data analysis. Hypotheses were tested by regression analysis. As a result of the analyzes, it was determined that both the general job crafting and the dimensions of the job crafting (task crafting, cognitive crafting and relational crafting) negatively and significantly affected the work alienation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Job Crafting, Task Crafting, Cognitive Crafting, Relational Crafting, Work Alienation

Tam Metin 185

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.