Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2806-2827

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1462


BİLGİ PAYLAŞIMI BOYUTLARININ ALGILANAN FİRMA YENİLİKÇİLİĞİNE ETKİSİ: BT FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRKAN ÖNCÜL, ESMA ERGÜNER ÖZKOÇ

Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri (BT)  firmalarında bireysel, örgütsel ve teknolojik faktörlerin bilgi paylaşımı ve firma yenilikçilik düzeyine olan etkisini sınamaktır. Özellikle yüksek teknolojiye bağımlı konumda olan BT firmalarında bilgi paylaşımı ve yenilikçi odaklı örgüt ikliminin oluşturulması, dinamik bir çevrede faaliyet gösteren bu örgütler için çok daha önemlidir. Bu kapsamda Ankara bünyesinde yer alan dört büyük teknokent (Gazi, ODTÜ, Hacettepe ve Cyberpark) merkezinde faaliyetini sürdüren 120 BT firmasında çalışan 165 kişi üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bireysel, örgütsel ve teknolojik faktörlerin bilgi verme ve bilgi toplama değişkenlerini önemli ölçüde ve anlamlı etkilediğini göstermektedir. Ayrıca yine çalışmada bilgi verme ve bilgi toplama değişkenlerinin de algılanan firma yenilikçiliği düzeyini istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgular, özellikle yüksek teknolojik bağımlılığı olan sektörlerde, bilgi paylaşım davranışı ve faaliyetlerinin, firma yenilikçilik kabiliyetini geliştirmede kolaylaştırıcı bir etki unsuru olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): BT firmaları, Bilgi paylaşımı, Firma yenilikçilik kapasitesi, Örgütsel yenilik

THE EFFECT OF KNOWLEDGE SHARING DIMENSIONS ON PERCEIVED FIRM INNOVATION: AN EMPIRICAL RESEARCH ON IT COMPANIES

The purpose of this study is to test the effect of knowledge sharing and dimensions of individual, organizational and technological factors on the firm's innovation capability in information Technologies (IT) companies. Especially in IT companies that are dependent on high technology, knowledge sharing and creating an innovative-oriented organizational climate are much more important for these organizations operating in a dynamic environment. In this context, a survey is conducted on 166 people working in 120 IT companies operating in four big technoparks (Gazi, METU, Hacettepe and Cyberpark) within Ankara. The results obtained show that individual, organizational and technological factors significantly affect the variables of knowledge donating and knowledge collecting. Also, it is determined that the variables of knowledge donating and knowledge collecting significantly affect the perceived firm innovativeness level. These findings reveal that knowledge sharing behaviour and activities are a facilitating factor in improving the firm innovation capability, especially in sectors with high technology dependence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): IT companies, Knowledge sharing, Firm innovation capability, Organizational innovation.

Tam Metin 47

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.