Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1827-1843

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1230


GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ

GÜLAY GÜNAY, ALİ FUAT ERSOY, AYFER AYDINER BOYLU, CENGİZ KILIÇ

Son yıllarda az gelişmiş ülkelerden gelişmiş olan ülkelere olan göçlerde ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış beraberinde hem göç sürecine dahil olanlar hem de ev sahibi topluluklar arasında kültürel, etnik ve sosyal uyumsuzlukların ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum ev sahibi toplulukların, göçmenlere yönelik düşmanlık duygularının artmasına neden olmuştur. Bu çalışma kapsamında Varela ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilmiş olan “Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeği - GYOTO”nin Türk kültürüne uyarlanabilmesi için Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçek özgün formunda 12 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek, göçmenlere yönelik olabilecek olumsuz tutumları belirlemeyi ve bu önyargıların etkilerini incelemeyi amaçlayan özbildirim tarzı bir ölçektir. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Karabük Üniversitesinin Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören 297 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi tek bir faktör altında toplandığını göstermiştir. Bu tek faktörlü yapı toplam varyansın %43.2’sini açıklamaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi ise ölçeğin tek faktörlü yapısının iyi uyum indekslerine sahip olduğunu ortaya koymuştur (X2=134.19, sd=54, RMSEA=0.071, RMR=0.055, CFI=0.97, GFI=0.93, NFI=0.95, AGFI=0.90). Ölçeğe uygulanan güvenilirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa değeri .81 iki yarı test güvenilirliği .67, madde toplam test korelasyon katsayılarının .85 – .87 arasında değiştiği, test tekrar test güvenilirlik katsayısının ise r=.82  olduğu saptanmıştır. Çalışma kapsamında Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeği puanları ile katılımcıların cinsiyetleri ve göçmenlerin yaşam koşullarına ilişkin düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum ölçeğinin orijinal formunda olduğu gibi tek faktörlü yapısının  ölçüm güvenilirliğine sahip bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): : Göç, Göçmen, Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum, Göçmenlere Yönelik Negatif Algı

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF NEGATİVE ATTITUDE TOWARD IMMIGRANTS SCALE

In recent years, a significant increase has been observed in migrations from underdeveloped countries to developed countries. This increase has led to cultural, ethnic and social discrepancies and conflicts between the immigrants and the host communities. This has led to increased host communities' feelings of hostility towards immigrants. In this study, it was aimed to examine the psychometric properties of the scale by using the Turkish validity and reliability analyzes in order to adapt Negative Attitude Toward Immigrants Scale developed by Varela et al. (2013) to Turkish culture. The scale is a five-point Likert type scale consisting of 12 items in its original form. The scale is a self-report scale aimed at identifying negative attitudes towards immigrants and examining the effects of these prejudices. The sample of the study consists of 297 undergraduate students studying in the Social Work Department of Karabük University in 2016-2017 academic year. In order to test the construct validity of the scale, both exploratory and confirmatory factor analyzes were applied. According to the results of exploratory factor analysis, the scale was found to be under a single factor as in the original form. This single factor structure explains 43.2% of the total variance. The confirmatory factor analysis showed that the single factor structure of the scale had good fit indices (X2=134.19, sd=54, RMSEA = 0.071, RMR = 0.055, CFI = 0.97, GFI = 0.93, NFI = 0.95, AGFI = 0.90). As a result of the reliability analyzes applied to the scale, it was found that Cronbach's alpha value was .81, two half test reliability was .67, item total test correlation coefficients ranged between .85 - .87 and test retest reliability coefficient was r = .82. As in the original form of the Negative Attitude towards Migrants scale, it can be said that its single factor structure is a valid and reliable measurement tool. Within the scope of the study, it was found that there was a statistically significant difference between the scores of negative attitude towards immigrants and participants gender and views of the about the living conditions of the immigrants. As in the original form of the Negative Attitude towards Immigrants scale, it can be said that the single factor structure is a measurement instrument with measurement reliability.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Immigrants, Negative Attitudes Towards Immigrants, Negative Perception of Immigrants

Tam Metin 119

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.