Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1060-1077

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1197


ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: ALGILANAN LİDER DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ

ENGİN KANBUR, SAKİNE ŞEN

Bu araştırmanın amacı, çalışanların aşırı niteliklilik algılarının yenilikçi davranış üzerindeki etkisinde algılanan lider desteğinin aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırma verileri, Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi işletmesinde görev yapan 265 çalışandan anket tekniği ile toplanmıştır.  Araştırma verileri faktör analizi, korelasyon analizi, doğrusal regresyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, algılanan aşırı niteliklilik ile yenilikçi davranış ve lider desteği arasında negatif, algılanan lider desteği ile yenilikçi davranış arasında ise pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın temel hipotezi olan algılanan aşırı nitelikliliğin yenilikçi davranış üzerindeki etkisinde algılanan lider desteğinin kısmi aracılık etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Algılanan Aşırı Niteliklilik, Algılanan Lider Desteği, Yenilikçi Davranışı

THE EFFECT OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION ON INNOVATIVE BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF PERCEVIED LEADER SUPPORT

Purpose of this study was to investigate the mediating role of perceived leader support in the effect of overqualification perceptions of employees on their innovative behaviors. Within this scope, data of the research were collected by using questionnaire technique from 265 employees working at the unit of Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi located in Kastamonu Organized Industrial Zone. Research data were tested with factor analysis, correlation analysis, linear regression analysis and hierarchical regression analysis. According to the findings of the research, a negative relationship was found between perceived overqualification and innovative behavior and leader support, and a positive relationship was detected between perceived leader support and innovative behavior. In addition, it was concluded that perceived leader support had a partial mediating effect in the effect of perceived overqualification on innovative behavior, which is the main hypothesis of the research.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Perceived Overqualification, Perceived Leader Support, Innovative Behavior

Tam Metin 239

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.