Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 33-63

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.808


NEVŞEHİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ALİ ERBAŞI, ŞÜKRAN GÜNGÖR TANÇ, ABDURRAHMAN GÜMRAH

Bu araştırmanın amacı, Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi çalışanlarının sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının ölçülmesi ve bunların bazı demografik değişkenler açısından farklılaşmasını incelemektir. Buna yönelik hazırlanan anketler, Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifindeki 62 çalışanın katılımıyla ve yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcıların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik orta düzeyde bilgiye, orta düzeyde tutuma ve yine orta düzeyde davranışa sahip oldukları görülmektedir. Yapılan ilişki testlerinden elde edilen bulgulara göre ise, çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bilgi düzeyi ile tutum düzeyi ve davranış düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Yalnızca çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum düzeyi ile davranış düzeyi arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Bu ilişki dikkate alınarak çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının davranışları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan regresyon testi bulgularına göre ise, çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının davranışları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Son olarak çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının bazı demografik değişkenlerle ilişkisini inceleyebilmek için geliştirilen çeşitli hipotezler test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bilgi düzeylerinin yaş, medeni durum, cinsiyet, çalışma pozisyonu, eğitim düzeyi, kıdem değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum düzeylerinin ve davranış düzeylerinin bu demografik değişkenlerden yalnızca çalışma pozisyonuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, bu farklılaşmanın ise yönetici ve memur pozisyonlarındaki çalışanlarda olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilir Kalkınma, Bilgi Düzeyi, Tutum Düzeyi, Davranış düzeyi

NEVŞEHİR AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVE STAFF DETERMINING THE LEVEL OF ATTITUDE, BEHAVIOR AND INFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The aim of this research is to examine the knowledge, attitudes and behaviors of the employees of Nevşehir Agricultural Credit Cooperative on sustainable development and to differentiate them in terms of some demographic variables. The questionnaires were prepared for the participation of 62 employees in Nevsehir Agricultural Credit Cooperative and face to face interview technique. According to the findings obtained from the relationship test, the level of knowledge and attitude towards employees' sustainable development and work level were not found to be cognitively significant. Only a statistically meaningful and positive relationship was found between the level of attitude of employees towards sustainable development and the level of behavior. According to the findings of the regression test conducted to examine the effect of employees 'attitudes towards sustainable development on the behavior of employees, it was determined that employees' attitudes towards sustainable development were statistically significant. Finally, several hypotheses have been tested to examine the relationship between employees' knowledge, attitudes and behavior toward sustainable development and some demographic variables. According to the findings, it was determined that the knowledge level of employees about sustainable development did not differ statistically according to age, marital status, gender, working position, education level, seniority variables. Moreover, it has been observed that the attitudes and attitudes of employees towards sustainable development differ significantly from those of demographic variables only in terms of working position, and this variation is in employees in managerial positions and civil servant positions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable Development, Knowledge Level, Attitude Level, Behavior Level

Tam Metin 997

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.