Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1631-1644

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1391


EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YALNIZLIK ALGISI İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HANİFE GÖKER, HAKAN TEKEDERE, FATMA ARPACI

Bu çalışmada toplumda birçok yönden dezavantajlı görülen 65 yaş ve üstü bireylerin yalnızlık algılarının ve sosyal medya kullanımlarının hangi düzeyde olduğunun değerlendirilmesi ve yalnızlık algıları ile sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara’nın Çankaya içesinde yaşayan ve sosyal medyayı kullanan 65 yaş ve üstü 293 birey katılmıştır. Veriler, “Yalnızlık Ölçeği” ve “Sosyal Medya Kullanım Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistikler ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, ölçeklerden alınabilecek orta puanlar dikkate alındığında, yaşlı bireylerin ortalamalarının her iki ölçekte de orta puanın üzerinde ve orta puana yakın olduğu görülmüştür. Buna göre 65 yaş ve üstü bireylerin hem yalnızlık algısı hem de sosyal medya kullanımı değişkenlerine ilişkin puanlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu örneklemde korelasyon analizi sonucunda, bulunan yaşlı bireylerin yalnızlık algıları ile sosyal medya kullanımları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşlılık, Yalnızlık, Sosyal medya, Yaşlılarda yalnızlık, Yalnızlığı azaltma

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS PERCEPTIONS AND SOCIAL MEDIA USAGE AMONG ELDERLY LIVING AT HOME

The purpose of this study was to determine the relationship between the loneliness perceptions and social media usage and to investigate the perception of loneliness and social media usage among individuals aged 65 and over, who are considered to be disadvantaged in many ways. The research data were collected from 293 elderly who use social media and live in Çankaya/Ankara. The data were collected using the "Loneliness Scale" and "Social Media Usage Scale". The relational model was used in the study. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson Correlation Analysis. According to the results, perceptions of loneliness and social media usage levels of the elderly were at a middle level. As a result of the Pearson Correlation Analysis in this sample, it was observed that there was no significant relationship between the perception of loneliness of the elderly and their usage of social media.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elderly, Loneliness, Social media, Loneliness in the elderly, Reduce loneliness

Tam Metin 627

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.