Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1724-1740

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1422


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

BETÜL YILMAZ

Toplumlar, geçmişten günümüze birçok salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. Günümüzde, en yakın tarihli COVID-19 salgını, Çin’in Wuhan Eyaleti’nde 31 Aralık 2019’da ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü küresel bir salgın olması nedeni ile COVID-19’u pandemi olarak ilan etmiştir. Özellikle ülkelerin sağlık sistemleri başta olmak üzere ekonomileri de COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik küçülmelerle işten çıkarmalar ortaya çıkmış ve çalışanları olumsuz etkilemiştir. Kamu çalışanlarının işten çıkarılmaları söz konusu olmasa da pandemi sürecinin etkileri çalışan psikolojisi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma, COVID-19 pandemi sürecinde kamu çalışanlarının bireysel olarak nasıl etkilendiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı 902 personelden elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve faktör analizi kullanılmıştır. Çalışmanın güvenilirlik analizi sonucu % 97,4’tür. Bu çalışma ile; “kamu çalışanlarının pandemi karşısındaki tutum ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çalışanların, COVID-19 pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19, Koronavirüs, Kamu Çalışanları, Çalışma Hayatı, COVID-19’un Etkileri

THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON EMPLOYEES: AN APPLIED RESEARCH ON EMPLOYEES IN THE PUBLIC SECTOR

Societies have struggled with many epidemic diseases from past to present. Today, the most recent COVID-19 outbreak occurred in December 31, 2019 in Wuhan Province, China. The World Health Organization has declared COVID-19 as a pandemic due to its being a global epidemic. Economies, especially the health systems of countries, were also negatively affected by this process. Dismissals have emerged in economic shrinkage and have adversely affected employees. Although public employees are not fired, the effects of the pandemic process are very important for employee psychology. This study was conducted to investigate how public employees were individually affected during the COVID-19 pandemic process. The data of the research was obtained from 902 staff of the Istanbul Tax Office Directorate. Descriptive statistics and factor analysis were used to evaluate the data. The result of the reliability analysis of the study is 97,4%. With this study, “attitude scale of public employees’ towards the pandemic” was developed. According to the results of the research, it was determined that the employees were negatively affected by the COVID-19 pandemic process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19, Coronaviruses, Public Employees, Work Life, Effects Of COVID-19

Tam Metin 775

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.